I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsler vi med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 356/1 i Oppdal kommune.

Kart over området følger vedlagt.

Grunneier: Oppdal Bygdealmenning
Tiltakshaver er Oppdal Sten AS
Pro Invenia AS er plankonsulent.

Planområdet er ca 303 daa og arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Reguleringsplanen vil derfor være i samsvar med overordnet plan.
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for fortsatt drift av Svahøa skiferbrudd. Det vil gjort rede for virkninger/konsekvenser i planbeskrivelsen samt i ROS- Analysen.

Merknader til varselet/tiltaket:
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanarbeidet kan sendes til

Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller
e-post direkte til undertegnede; anne.berit.strom@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Oppdal kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å komme med merknader er satt til 20.03.2017

Videre saksgang:
Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter bli sendt til kommunen for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ved spørsmål er dere velkommen til å ta kontakt med Pro Invenia AS v/undertegnede.

Anne Berit Strøm
Jurist
Pro Invenia AS
Mob:47 46 37 01
anne.berit.strom@proinvenia.no

 

 

Oversiktskart

Plankart

Avisannonse