I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsplan for deler av eiendommen gnr/bnr 38/2 i Klæbu kommune.

Grunneier: Ole Arild Haugum
Tiltakshaver er Forset Grus AS
Pro Invenia AS er plankonsulent.

Planområdet er ca. 200daa og er i kommunedelplan avsatt til råstoffutvinning. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for uttak sør for dagens brudd. Eksisterende steinbrudd er snart tømt, og dette nye området skal erstatte det gamle.
Planområdet er stort og som det fremgår av vedlagte kart vil ikke hele området berøres samtidig. Det legges opp til drft i etapper og frem til ca midten av området( skille mellom råstoffutvinning 1og 2) er det beregnet en driftstid på 25 år.
Mange utredninger er gjennomført i forbindelse med kommunedelplan for Tanem –Tulluan, og det er derfor av kommunen vurdert slik at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriften. Det vil gjøres rede for virkninger/konsekvenser i planbeskrivelsen, og det vil bli foretatt en grundig Ros- analyse. Støv og støy problematikk vil spesielt bli omhandlet
Det er i forkant av denne varslingen gjennomført et drøftingsmøte, dette ble avviklet den 6.6.2017. Tilstede i møtet var Tiltakshaver, representanter fra planavdelingen i Kommunen, representanter fra Fylkesmannen og representanter fra Direktoratet for mineralforvaltning, samt undertegnede fra Pro Invenia AS

Oppstartsmøte ble avholdt i Klæbu Rådhus den 9.8.2017 Det foreligger et fyldig referat fra møtet som kan videresendes dersom dette er av interesse. Gi meg i tilfelle tilbakemelding om at dette ønskes.
Merknader til varselet/tiltaket:
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanen kan sendes til

Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller
e-post; anne.berit.strom@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Klæbu kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å komme med merknader er satt til 06.11.2017

Videre saksgang:
Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter bli sendt til Klæbu kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Pro Invenia AS v/undertegnede for nærmere informasjon om planarbeidet.

 

Plankart

 

Anne Berit Strøm
Jurist
Pro Invenia AS
Mob:47 46 37 01
anne.berit.strom@proinvenia.no