I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr/Bnr 230/10, 230/28 m.fl Storneset masseuttak, Midtre Gauldal kommune.

Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 40 daa.

Hensikten er å få regulert dagens uttak, samt å utvide dette noe slik at driften kan fortsette. Det foreligger ikke planer om økt årlig uttak, driften skal være slik den har vært de siste årene.

Tiltakshaver er Almås Maskin AS

Pro Invenia AS er plankonsulent.

Deler av planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til råstoffutvinning, mens resterende deler av området er avsatt til LNFR.
 
Forslag til planprogram følger vedlagt og er i tidsrommet 10.07.2017 – 31.08.2017 lagt ut på følgende steder:

Midtre Gauldal Kommune, Rådhuset, www.mgk.no og www.proinvenia.no

Merknader til varselet/tiltaket:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

Pro Invenia AS,

Vestre Rosten 78

7075 Tiller

Eller som e-post; anne.berit.strom@proinvenia.no.

Frist  31.08.2017

Videre saksgang:

Etter at fristen er ute vil kommunen ta planprogrammet opp til behandling.  Fastsettes dette vil selve planforslaget bli utarbeidet og det vil bli sendt kommunen for saksbehandling.

Etter denne behandlingen i kommunen vil foreslått reguleringsplan bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Anne Berit Strøm i Pro Invenia AS på tlf.: 47 46 37 01 for nærmere informasjon om planarbeidet.

Planprogram Storneset masseuttak

Plankart

Anne Berit Strøm

Jurist

Pro Invenia AS

Mob:47 46 37 01

anne.berit.strom@proinvenia.no