I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om
konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for
Gnr./Bnr. 151/2 Myrasaga steinbrudd, Melhus kommune.

Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 72 daa.
Hensikten er å utvide området for uttak slik at driften kan fortsette. Det foreligger ikke planer
om økt årlig uttak, driften skal være slik den har vært de siste årene. Grunneier har fått
fradelt en boligtomt i nærheten av bruddet. Tomten reguleres inn.

Tiltakshaver/Grunneier er Karl Einar Stubsjøen.
Pro Invenia AS er plankonsulent.

Deler av planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til råstoffutvinning, mens
resterende deler av området er avsatt til LNFR.

Forslag til planprogram følger vedlagt og er i tidsrommet 22.12.2017 – 02.02.2018 lagt ut på
følgende steder:
Melhus Kommune, Rådhuset, www.melhus.kommune.no og www.proinvenia.no

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller som e-post; anne.berit.strom@proinvenia.no

Frist 02.02.2018

Etter at fristen er ute vil kommunen ta planprogrammet opp til behandling. Fastsettes dette
vil selve planforslaget bli utarbeidet og det vil bli sendt kommunen for saksbehandling.
Etter denne behandlingen i kommunen vil foreslått reguleringsplan bli lagt ut til offentlig
ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget
før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Anne Berit Strøm i Pro Invenia AS på tlf.: 47 46 37 01 for nærmere
informasjon om planarbeidet.

Planprogram Myrasaga

Kart til varsling Myrasaga