I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 91/1 i Hitra kommune.

Kart over området følger vedlagt.
Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Fillaunet 2 Boligfelt, gnr/bnr 91/1.

Parter i reguleringsarbeidet:
Grunneier og tiltakshaver: Torbjørn Glørstad
Pro Invenia AS er plankonsulent.

Planområdet:
Planområdet er ca 6,3 daa. I kommuneplanenes arealdel er området avsatt til boligområdet og igangsatt reguleringsarbeid er i samsvar med overordnet plan. Da formålet er i samsvar med overordnet plan er det ikke stilt krav om konsekvensutredning. Planen vil erstatte deler av reguleringsplanene for Fillaunet og Litjslokheia.

Formålet med reguleringsforslaget:
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av 4-6
eneboliger på Fillaunet.

Informasjon om igangsatt planarbeid finnes på følgende nettsteder;
www.hitra.kommune.no og www.proinvenia.no

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller som e-post; anne.berit.strom@proinvenia.no.

Frist for merknader er satt til 06.01.2017

Videre saksgang:
Etter at fristen er ute vil plankonsulent utarbeide et forslag til plandokumenter, herunder plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og ROS – analyse. I dette arbeidet vil eventuelle mottatte merknader bli tatt inn og vurdert. Komplett planforslag vil deretter bli sendt kommunen for saksbehandling.

Etter denne behandlingen i kommunen vil foreslått reguleringsplan bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil også da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Anne Berit Strøm på nevnte e-post eller tlf. 47463701 for nærmere informasjon om planarbeidet.

Oversiktskart

Fillaunet-plangrense