I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 132/1 og 132/9 i Melhus kommune.

Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Aunåsen Boligfelt, gnr/bnr 132/1 og 132/9.

Parter i reguleringsarbeidet:
Grunneier og tiltakshaver: Tor Borten og Ove Mosand
Pro Invenia AS er plankonsulent.

Planområdet:
Planområdet er ca. 43 daa. I kommuneplanenes arealdel er området avsatt til LNF med spredt boligbygging og igangsatt reguleringsarbeid er i samsvar med overordnet plan.

Formålet med reguleringsforslaget:
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av 13-15 eneboliger på Aunåsen.
Informasjon om igangsatt planarbeid finnes på følgende nettsteder;
www.melhus.kommune.no og www.proinvenia.no
Oppstartsmøte ble avholdt i Melhus Rådhus den 5.10.2017 Det foreligger et fyldig referat fra møtet, om dette ønskes ettersent ta kontakt med undertegnede.
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

Pro Invenia AS,

Vestre Rosten 78

7075 Tiller

Eller som e-post; anne.berit.strom@proinvenia.no.

Frist for merknader er satt til 01.12.2017

Videre saksgang

Etter at fristen er ute vil plankonsulent utarbeide et forslag til plandokumenter, herunder plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og ROS – analyse. I dette arbeidet vil eventuelle mottatte merknader bli tatt inn og vurdert. Komplett planforslag vil deretter bli sendt kommunen for saksbehandling.

Etter denne behandlingen i kommunen vil foreslått reguleringsplan bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Anne Berit Strøm på nevnte e-post eller tlf. 47463701 for nærmere informasjon om planarbeidet.

 

Forslag til plankart

Avisannonse

 

 

Anne Berit Strøm
Jurist
Pro Invenia AS
Mob:47 46 37 01
anne.berit.strom@proinvenia.no