I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 179/1 m.fl. i Stjørdal kommune.

 

Tiltakshaver: Lauvåsen Pukk AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

På Lauvåsen og på Stormyra er det i dag pukkverksdrift og noe annen næringsaktivitet innenfor planområdet for Områderegulering for Lauvåsen/Stormyra industriområde og steinbrudd, vedtatt 25.3.2010 (planID 2-046). I planen er det bl.a. arealer regulert til byggeområde for industri/lager, spesialområde parkbelte i industristrøk og spesialområde for steinbrudd/massetak. For byggeområdene som er regulert til industri/lager og parkbeltene er det i planen krav om detaljregulering før byggesøknad. Spesialområde for steinbrudd/massetak er regulert til etterbruk industri/lager.

Det er mer enn ti år siden områdereguleringen ble vedtatt, og i og med at etterspørselen etter næringsarealer er økende går man nå videre med utviklingsarbeidet. Det er krav om detaljregulering for dette i gjeldende områderegulering. I tillegg legger gjeldende reguleringsbestemmelser flere føringer for hvordan arealet skal brukes og utnyttes. Noen av disse bestemmelsene må ved detaljregulering vurderes på nytt.

Samtidig er det ønskelig å utvide dagens planavgrensning til å omfatte et økt areal for råstoffutvinning for å ha mulighet til å få utvidet steinbruddet i nord-vest, i tillegg til å se på muligheten til å etablere mottak for rene overskuddsmasser nord for dagens planavgrensning.

Planområdet totalt er på ca. 1, 08 km2, som er rundt 0,25 km2 større enn dagens områderegulering. Den endelige plangrensen vil bli bestemt gjennom planprosessen.

KU-vurdering

Det vil bli gjort rede for virkninger/konsekvenser i både konsekvensutredningen, planbeskrivelsen og ROS-analysen. Tema som det vil bli ekstra vekt på er påvirkning på naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, landskap, forurensning, klimagassutslipp, vannmiljø, transport, beredskap og ulykkesrisiko (ROS), barn og unges oppvekstsvilkår, universell utforming og grunnforhold.

 

Merknader til varselet/tiltaket

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsprosessen kan sendes til:

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller

e-post: post@proinvenia.no / anders.lund@proinvenia.no

 

Frist for å komme med merknader er satt til 04.03.2022.

 

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil forslag til planprogram sendes til kommunen for behandling i formannskapet. Når planprogrammet er fastsatt vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Stjørdal kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Vedlegg

Kart som viser planavgrensning: