I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 37/1 og 14/1 i Malvik kommune.

Tiltakshaver: Brødrene Bjerkli AS
Plankonsulent: Pro Invenia AS

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen
Formålet med denne reguleringsplanen er å etablere deponi for varig lagring avrene masser og etter endt oppfylling tilbakeføre arealet til forbedret LNFR. Tiltaket vil dekke behovet for å ta imot overskuddsmasse fra fremtidige bygg- og anleggsprosjekter i regionen.
Hovedtyngden av deponimengden vil komme innenfor delområde 1 (se vedlagt kart). For delområde 2 og 3 er det et begrenset volum. I tillegg til deponi, blir det behov for å regulere tilkomstvegen til deponiet.

Varslet område
Totalt er varslet areal på ca.142 daa. Området tar med seg deponiområdene avsatt i Kommuneplanens arealdel, pluss en kantsone rundt på 15 meter. Dette inkludere en liten del av private boliger i øst. Det vil bli utarbeidet en støyrapport for å se hvordan tiltaket påvirker nærliggende bebyggelse.
I tillegg er dagens landbruksveg som går langs eiendom 37/1 og 14/1 mot Forbordvegen med, da det er aktuelt å utbedre denne.

KU-vurdering og utredninger
Kommunen har vurdert det slik at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning for denne reguleringsplanen.
Det vil gjort rede for virkninger/konsekvenser i både planbeskrivelsen og
ROS-analysen. Tema som det vil bli ekstra vekt på er geoteknikk, forurensing/avrenning, hensyn til naturverdier og trafikksikkerhet.

Merknader til varselet/tiltaket:
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til:

Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller
e-post; post@proinvenia.no, evt. direkte til anders.lund@proinvenia.no

Kunngjøring vil også annonseres i Malvik bladet 29.08.2020.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Malvik kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å komme med merknader er satt til 09.10.2020

Videre saksgang:
Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter bli sendt til Malvik kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 Vedlegg