I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om
igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 160/1 i
Stjørdal kommune.
Kart over området følger vedlagt.

Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Tønsåsen industriområde, gnr/bnr 160/1.

Parter i reguleringsarbeidet:
Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport AS
Grunneier: Ole Dybwad
Pro Invenia AS er plankonsulent.

Planområdet:
Planområdet er ca. 42 daa. I kommuneplanenes arealdel er området avsatt til
industriområde og LNF og igangsatt reguleringsarbeid er delvis i samsvar med overordnet
plan. Det er ikke stilt krav til KU, men en del sentrale tema vil bli belyst og vurdert i
planbeskrivelsen. En fullstendig Ros – analyse vil også bli utarbeidet.

Formålet med reguleringsforslaget:
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for et nytt industriområde på
Tønsåsen. For at området skal bli mest mulig flatt og best mulig egnet til industri, vil det i en
midlertidig periode foregå uttak av stein fra området. Det vil bli søkt om driftskonsesjon etter
reglene i mineralloven.

Informasjon om igangsatt planarbeid finnes på følgende nettsteder;
www.stjordal.kommune.no og www.proinvenia.no

Oppstartsmøte ble avholdt i Stjørdal Rådhus den 15.02.2018 Det foreligger et fyldig referat
fra møtet, om dette ønskes ettersendt ta kontakt med undertegnede.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller på e-post til anne.berit.strom@proinvenia.no.

Frist for merknader er satt til 02.05.2018

Videre saksgang
Etter at fristen er ute vil plankonsulent utarbeide et forslag til plandokumenter, herunder
plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og ROS – analyse. I dette arbeidet vil
eventuelle mottatte merknader bli tatt inn og vurdert. Komplett planforslag vil deretter bli
sendt kommunen for saksbehandling.
Etter denne behandlingen i kommunen vil foreslått reguleringsplan bli lagt ut til offentlig
ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget
før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Anne Berit Strøm på nevnte e-post eller tlf. 47463701 for nærmere
informasjon om planarbeidet.

Anne Berit Strøm
Jurist
Pro Invenia AS
Mob:47 46 37 01
anne.berit.strom@proinvenia.no

Vedlegg:

annonse

Situasjonskart planområde til varsling

Kart planområde til varsling