I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsforslag for Sætnan deponi (planid: 5011), for deler av eiendommen gnr/bnr. 189/3 og 502/1 i Stjørdal kommune.

 

Tiltakshaver: Trym Anlegg AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Formålet med detaljreguleringsplanen er å etablere deponi for lagring av rene masser innenfor gnr/bnr. 189/3 og 502/1. Varslet planområde er på ca. 103 daa. Etter endt oppfylling skal arealet tilbakeføres til fulldyrket mark. Anslått størrelse på selve deponiet er ca. 52 daa.

Sekundært skal man se på muligheten til å anlegge og drive mottak av masser for gjenvinning på området (gjenvinningsanlegg) for et område på ca. 10 daa. Mest aktuelt er gjenvinning av betong, asfalt og hageavfall. Tilkomst til området er fra Fylkesveg 705 (Selbuvegen) og over elven Leksa. Dagens bru skal utbedres.

Det forventes å kunne deponere i størrelsesorden 500.000 m3 avhengig av fyllingshøyde. Ut ifra erfaringstall vil det kunne gi en fyllingsperiode på ca. 10 år. Netto tilført dyrka mark vil være opp mot 50 daa.

 

Merknader til varselet/tiltaket:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsprosessen kan sendes til:

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller

e-post: post@proinvenia.no / torfinn.weydahl@proinvenia.no

 

Frist for å komme med merknader er satt til 10.12.2021.

 

Videre saksgang:

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Stjørdal kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Vedlegg