I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av revidert privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 25/1 i Melhus kommune.

 

Tiltakshaver: Rapbjørga pukkverk AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Formålet med å revidere gjeldende detaljreguleringsplanen er å utvide planområdet på deler av gnr./bnr. 25/1 østover med en mindre økning sørover. Det varslede planområde er på ca. 91 daa. Adkomst til området er fra FV 708.

Område regulert til råstoffutvinning og vegetasjonsskjerm planlegges etter endt drift tilbakeført til LNFR-arealbruksmål.

Det er vurdert at planen skal konsekvensutredes, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 10.

Merknader til varselet/tiltaket

Merknader og synspunkter, som kan ha betydning for reguleringsprosessen, sendes til:

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller

e-post: post@proinvenia.no / rita.moe@proinvenia.no

 

Frist for å komme med merknader er satt til 12.07.2022.

 

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Melhus kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Vedlegg

Kart som viser planavgrensning med sort stiplet linje: