I medhold av plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 12-14, varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr. 24 Bnr. 1,2,3 og Gnr. 25 Bnr. 1 i Malvik kommune.

Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport AS
Plankonsulent: Pro Invenia AS

Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et areal på ca. 487 daa, hvor både masseuttak og deponi er avsatt i kommuneplanens arealdel for Malvik kommune.

Hovedformålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for steinbrudd og deponering av masser før det skal tilbakeføres til forbedret LNFR. Innenfor deler av deponiområdet skal det legges til rette for sortering og gjenvinning av masser. De massene som etter sortering kan benyttes, kjøres ut i markedet eller gjenbrukes som stedegne masser ved bl.a istandsetting.

Merknader til varselet/tiltaket og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:         
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller
e-post: post@proinvenia.no , evt. direkte til anders.lund@proinvenia.no

Frist for å komme med merknader er satt til 04.11.2019

Forslag til planprogram følger vedlagt og er i tidsrommet 24.09.2019-04.11.2019 lagt ut på følgende steder: Malvik kommune, Rådhuset, www.malvik.kommune.no og www.proinvenia.no. Oppstart vil også annonseres i Adresseavisen.

Vedlegg:  

Kart

Kunngjøring adressa_24.09.19

Varselbrev reguleringsplanarbeid

Dronebilder