I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 382/1 Sprova Steinbrudd, Steinkjer kommune.

Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca. 136 daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å få utvide område for Sprova steinbrudd, for å sikre fremtidig drift og tilgang på lokale byggeråstoff.

Tiltakshaver er Sprova Pukk AS.
Pro Invenia AS er Plankonsulent.

Deler av planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til masseuttak, mens resterende deler av berørt område er satt av til LNF.

Forslag til planprogram følger vedlagt og er i tidsrommet 21.09.2018 – 02.11.2018 lagt ut på følgende steder:
Steinkjer kommune, Rådhuset, www.steinkjer.kommune.no og www.proinvenia.no
Oppstart vil også annonseres i Trønderavisa.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller som epost til: anders.solheim@proinvenia.no

Frist 02.11.2018

Etter at fristen er ute vil kommunen ta planprogrammet opp til behandling. Fastsettes dette vil selve planforslaget bli utarbeidet og det vil bli sendt til kommunen for saksbehandling.
Etter denne behandlingen vil foreslått reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Anders Linge Solheim i Pro Invenia AS på tlf.: +47 932 29 037 for nærmere informasjon om planarbeidet.

Anders Linge Solheim
Arealplanlegger
Pro Invenia AS
Mob: +47 932 29 037
anders.solheim@proinvenia.no

Vedlegg:

Kart

Planprogram