I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 85/1, og Gnr./Bnr. 80/1 Skjerdingstad Steinbrudd, Melhus kommune.

Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca. 150 Daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å få utvide og gjenoppta område for Skjerdingstad steinbrudd, for å sikre fremtidig drift og tilgang på lokale byggeråstoffer.

Tiltakshaver er Forset Grus AS
Plankonsulent er Pro Invenia AS

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til areal hvor gjeldende arealplan skal gjelde samt LNF.

Forslag til planprogram følger vedlagt og er i tidsrommet 29.10.2018 – 10.12.2018 lagt ut på følgende steder:
Melhus kommune, Rådhuset, www.melhus.kommune.no og www.proinvenia.no
Oppstart vil også annonseres i Trønderbladet.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller som epost til: anders.solheim@proinvenia.no

Frist 10.12.2018

Vedlegg:

Kart

Planprogram