I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr/Bnr 63/3, 63/1 m.fl, Meraftaåsen Steinbrudd og deponi, Melhus kommune.

Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 320 daa. Hensikten med
reguleringsarbeidet er å utvide området for Meraftaåsen steinbrudd, slik at ressursen kan
utnyttes fullt ut. I tillegg planlegges det deponi for rene masser i området. Med rene masser
menes rene naturlige masser, inkludert stubber og røtter, ren beton og tegl. Bruddets/deponiets plassering i forhold til E6 er svært gunstig.

Tiltakshaver er Koren Sprengningsservice AS.
Pro Invenia AS er plankonsulent.

Deler av planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til råstoffutvinning, mens resterende deler av området er avsatt til LNFR og Idrettsanlegg. For den delen av området som er avsatt til råstoffutvinning foreligger det en reguleringsplan, denne ønskes nå utvidet.

Forslag til planprogram følger vedlagt og er i tidsrommet 19.03.2018 – 09.05.2018 lagt ut på
følgende steder:
Melhus Kommune, Rådhuset, www.melhus.kommune.no og www.proinvenia.no

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller
Eller som e-post; anne.berit.strom@proinvenia.no.

Frist 09.05.2018

Etter at fristen er ute vil Melhus kommune ta planprogrammet opp til behandling. Fastsettes
dette vil selve planforslaget bli utarbeidet og det vil bli sendt kommunen for saksbehandling.
Etter denne behandlingen i kommunen vil foreslått reguleringsplan bli lagt ut til offentlig
ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget
før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Anne Berit Strøm i Pro Invenia AS på tlf.: 47 46 37 01 for nærmere
informasjon om planarbeidet.

Anne Berit Strøm
Jurist
Pro Invenia AS
Mob:47 46 37 01
anne.berit.strom@proinvenia.no

Vedlegg:

Annonse

Kart

Planprogram