I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 538/2 i Trondheim kommune.

Tiltakshaver: Trondheim Massegjenvinning AS og Forset Grus AS

Plankonsulent: Pro Invenia AS

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Området er i dag regulert til formålet råstoffutvinning i reguleringsplan for Utvidelse Forset Øvre Steinbrudd (plan-id: K2016006), vedtatt 05.12.2019. Området som er aktuelt for nytt tiltak er definert som R1 i gjeldende plan. Formålet med planprosessen er å etablere deponi innenfor dette område for ordinært avfall, samt avfall som etter avfallsforskriften § 9-6, kan samdeponeres med ordinært avfall.

I tillegg til endring innenfor dagens plangrense utvides plangrensen noe for å sette av areal til verksted-/servicebygg (næringsbebyggelse). Foreslått planområde er på ca. 493 daa.

Steinbrudd virksomheten innenfor R2A og R2B, skal gjennomføres som planlagt i dagens reguleringsplan.

Plan for mottak

Man ser for seg å kunne motta og behandle masser på inntil 300.000 tonn pr.år. Inkludert dette kan være 100 000 tonn masser som er forurenset med POFS- forbindelser over normverdien. Forurensede masser skal behandles og renses og om lag 20% av forurensede masser deponeres i deponi med dobbelbunntetning med sikker avrenning og rensing. Rensede masser er tenkt solgt som sirkulærmasser til entreprenører og etterspørrere i markedet.

Deponi blir etablert i området som er markert med R1 i den opprinnelige reguleringsplanen, R1 nærmer seg tomt for utnyttbare ressurser. Formål endres fra råstoffutvinning til deponi. I tillegg skal finknusing skje innenfor R1, slik som forutsatt i eksisterende reguleringsplan, men man vil også legge til rette for at man på et tidspunkt kan ha mulighet til å flytte finknusingen opp til R2.

Området som ønskes benyttes til massehåndtering og deponi er vurdert som særs godt egnet, da det allerede er beslektet industri på området, og området er skjermet med bruddvegger fra tidligere uttak, noe som er positivt med tanke på innsyn, støv og støy.

 

Plan for verksted-/servicebygg

Ved etablering av nytt areal for næring er det viktig at man hensyntar eksisterende traktor-/ turveg og erstatningsareal for leirplass, som i dag ligger innenfor reguleringsplanen til ny Fv. 704, ved at man ser på mulighet for ny lokasjon for disse.

Fordelen med at verksted-/servicebygg blir etablert på sørsiden av ny fylkesveg er at man unngår kryssing av store og grove gravemaskiner, hjullastere og dumpere. Størrelsen på noen av disse maskinene gjør at man også kan få behov for å demontere deler av de for å få

transportert før de krysser fylkesvegen. I tillegg er det en fordel at man unngår unødvendig tilsmussing av fylkesvegen

Ekspedisjon og vekt er etter nye vurderinger, tenkt plassert innenfor området for eksisterende grustak i nord. Dette er mest hensiktsmessig ut fra planlagt avkjøringsrampe fra ny fylkesveg 704.

 

Merknader til varselet/tiltaket:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til

Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller

e-post; post@proinvenia.no, evt. direkte til undertegnede; anders.lund@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Trondheim kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å komme med merknader er satt til 23.08.2021.

 

Videre saksgang:

 Etter at merknadsfristen har gått ut, vil forslag til planprogram sendes til kommunen for behandling i formannskapet. Når planprogrammet er fastsatt vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Trondheim kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Pro Invenia AS v/undertegnede for nærmere informasjon om planarbeidet.

Vedlegg