I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om
konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 249/1 Esphaug steinbrudd og deponi, Melhus kommune

Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et areal på ca. 1134 daa, hvor det vil være uttak – eller deponiaktivitet på ca. 470 daa av det totale arealet.
Hensikten med reguleringsarbeidet av område er for å legge til rette for en komplett løsning for masselogistikk.

Tiltakshaver: Lord Eiendom AS
Plankonsulent: Pro Invenia AS

Planområde er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.12.2014, avsatt til LNF og område for spredt boligbebyggelse (SU2).
I tillegg berører planområde hensynssone for bevaring av naturmiljø.

Forslag til planprogram følger vedlagt og er i tidsrommet 21.12.2018-15.02.2019 lagt ut på følgende steder:
Melhus kommune, Rådhuset, www.melhus.kommune.no og www.proinvenia.no.
Oppstart vil også annonseres i Trønderbladet.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller som e-post til: anders.solheim@proinvenia.no

Frist 15.02.2019

Vedlegg:

Kart

Planprogram