I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskriftom konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr.42/3, 43/1 og 42/5 BiogassanleggMidtre Gauldal, Midtre Gauldal Kommune

Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et areal på ca. 204 daa.
Det er tatt rikelig med areal slik at en kan finne en optimal plassering av anlegget iforhold til Moe steinbrudd og i forhold til terrengmessig tilpasning.  Hensikten med reguleringsarbeidet av område er for etablering avbiogassanlegg som skal benytte husdyrgjødsel i produksjon av biogass, bio-diesel og beslektede produkter. Det er ventet at biogassanlegget i første omgang krever om lag 7-10 daa samt. noe ekstra areal for eventuell fremtidig utvidelse av driften.

Tiltakshaver: Aune Transport AS
Plankonsulent: Pro Invenia AS

Planområdet har i kommuneplanens arealdel arealformål som LNF.

Forslag til planprogram følger vedlagt og er i tidsrommet 12.12.2018 – 28.01.2019 lagt ut på følgende steder: Midtre Gauldal Kommune, Rådhuset, www.mgk.no og www.proinvenia.no.
Oppstart vil også annonseres i Trønderbladet.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller som epost til: anders.solheim@proinvenia.no

Frist 28.01.2019

Vedlegg:

Kart

Planprogram