I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 5/1 og 5/2 i Stjørdal kommune.

 

Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport AS

Plankonsulent: Pro Invenia AS

 

Bakgrunn og formål med detaljreguleringsplanen

Formålet med detaljreguleringsplanen er å etablere masseuttak innenfor eiendom 5/1 og 5/2 i Stjørdal kommune, med tilbakeføring til LNFR etter endt drift.

Mengde som skal tas ut skal begrenset til under 2 mill. m3. Dette tilsvarer ca. 5 mill 3 fast fjell, innenfor et område på ca. 100 daa. Totalt er varslet areal på ca. 230 daa.

Se vedlagt plangrense og tilhørende dokumenter for mer informasjon.

 

Merknader til varselet/tiltaket:
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for  reguleringsendringen kan sendes til:

Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller
e-post; post@proinvenia.no, evt. direkte til anders.lund@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Stjørdal kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å komme med merknader er satt til 22.01.2021.

Videre saksgang:

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter bli sendt til Stjørdal kommune for saksbehandling.

Vedlegg