I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 179/1 m.fl. i Stjørdal kommune.

 

Tiltakshaver: Midt-Norge massemottak AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for å etablere massemottak for deponering av overskuddsmasser. Det er tenkt at deponiområdene skal kunne ta imot rene til forurensede masser av jord og betong, og annet uorganisk avfall samfunnet trenger deponiløsninger for.

Planavgrensningen totalt er på ca. 0,735 km2. Planprosessen vil vise om det er hensiktsmessig å redusere plangrensen noe når man bl.a. har fått prosjektert deponiene mer i detalj. I tillegg kan det blir aktuelt å regulere spesialområde for parkbelte i industriområde, grønnstruktur og vegformål.

Etter endt drift av deponiene er det planlagt å istandsette til LNFR, og tilføre enten ny dyrkamark eller revegetere skog. Det er også tenkt at dette kan skje i kombinasjon med at deler av området reguleres til en aktivitet som kan være av lokal samfunnsnyttig interesse.

KU-vurdering

Det vil bli gjort rede for virkninger/konsekvenser i både konsekvensutredningen, planbeskrivelsen og ROS-analysen. Tema som det vil bli ekstra vekt på er påvirkning på:
Naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, landskap, forurensning, klimagassutslipp, vannmiljø, transport, beredskap og ulykkesrisiko (ROS), barn og unges oppvekstsvilkår, universell utforming og grunnforhold.

 

Merknader til varselet/tiltaket

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsprosessen kan sendes til:

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller

e-post: post@proinvenia.no / anders.lund@proinvenia.no

 

Frist for å komme med merknader er satt til 04.03.2022.

 

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil forslag til planprogram sendes til kommunen for behandling i formannskapet. Når planprogrammet er fastsatt vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Stjørdal kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Vedlegg

Kart som viser planavgrensning: