I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 63/278 m.fl. i Selbu kommune.

 

Tiltakshaver: Granby AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende infrastruktur som veg, vann osv. Planområdet er stort (ca. 237 daa), og ligger i slakt skrånende terreng fra ca. 160 moh. til 205 moh. Området vil derfor blir terrassert på ulike nivåer og området blir på denne måten delt inn i naturlige soner. På grunn av at store deler av arealet vil bli bebygd som følge av tiltaket, vil det bli gjort tiltak i forbindelse med overvannshåndtering.

Når det gjelder adkomst til området er det ønskelig å etablere ny adkomst fra fylkesvei 705 nord-vest i planområdet. Nøyaktig plassering av bygninger og interne veier er ikke bestemt på nåværende tidspunkt. Hvilken type næring som skal inn i området er heller ikke bestemt.

Store deler av området er i dag dyrka mark. For at denne ikke skal gå tapt vil det gjennomføres en omfattende jordflyttingsprosess der hvor dyrkamarka vil bli flyttet. Jordflyttingsplanen vil bli en del av planforslaget. Dyrka marka i området er allerede omdisponert til boligformål i KPA, og regulert til parsellhage i områdeplanen.

På grunn av at tiltaket ikke er i tråd med gjeldende plan for område, «Områdeplan Øystrand-Garberg» (plan-id: 20150007), må det gjennomføres en konsekvensutredning for området. Denne skal gjennomføres i tråd med utredningsprogrammet som presenteres i planprogrammet.

 

Merknader til varselet/tiltaket:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsprosessen kan sendes til:

Pro Invenia AS,

Vestre Rosten 78, 7975 Tiller eller

e-post: post@proinvenia.no / reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no

 

Frist for å komme med merknader er satt til 16.08.2021.

Videre saksgang:

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil forslag til planprogram sendes til kommunen for behandling i formannskapet. Når planprogrammet er fastsatt vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Selbu kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Vedlegg