I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 9/152 og 9/254 m.fl. i Askøy kommune.

 

 

 

 

Figur 1: Kartutsnitt som viser planområdet

Tiltakshaver: Betongindustri AS

Plankonsulent: Pro Invenia AS

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Formålet for igangsatt planarbeid er derfor å utarbeide en reguleringsplan for området, der hovedformålet er boligformål. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av flermannsboliger innenfor området. Det vil også bli regulert inn tilhørende infrastruktur som veg, parkering og lekeplasser.

Figur 2: Kartutsnitt kommuneplanens arealdel med planens avgrensning

Deler av planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Fv 562 – Juvik – Ravnanger.

Figur 3: Kartutsnitt gjeldende reguleringsplan med planens avgrensning

 

 Oppstartsmøte og KU-vurdering

Planlagt arealformål er i tråd med overordnet plan. Askøy kommune har vurdert det slik at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning for denne reguleringsplanen. Det vil bli gjort rede for virkninger/konsekvenser i både planbeskrivelsen og ROS-analysen. Tema som det vil bli ekstra vekt på er støy fra fylkesvegen.

Oppstartsmøte ble avholdt den 12.05.2020. Det foreligger et fyldig referat fra møtet. Dette finner du som vedlegg på denne siden.

Merknader til varslet/tiltaket

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til

Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78,
7075 Tiller eller

e-post; post@proinvenia.no, evt direkte til undertegnede; reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no

Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å komme med merknader er satt til 24.06.2020

 

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter bli sendt til Askøy kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Pro Invenia AS v/Reidun Bjerke Sveen for nærmere informasjon om planarbeidet.

 

NB! I brev til naboer og sektormyndigheter er det oppgitt at det også ligger informasjon på Askøy kommune sin hjemmeside. Dette medfører ikke riktighet. Informasjon på nett ligger bare tilgjengelig på Pro Invenia sin hjemmeside.

 

Vedlegg: