I medhold av plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 12-14, varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr. 179 Bnr. 2 i Inderøy kommune.

Tiltakshaver: Austad Maskinstasjon AS
Plankonsulent: Pro Invenia AS

Formålet med denne reguleringsplanen å legge til rette for fortsatt uttak innenfor eiendom 179/2. Det har vært drift ved uttaket siden august 2000. I 2001 ble det vedtatt en reguleringsplan for uttaket, som fortsatt gjelder i dag. Området avsatt til område for masseuttak nærmer seg ferdig uttatt.

Totalt er varslet areal på ca. 50 daa.

Merknader til varselet/tiltaket og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller
e-post: post@proinvenia.no , evt. direkte til anders.lund@proinvenia.no

Frist for å komme med merknader er satt til 18.09.2020

Oppstart vil også annonseres i Inderøyningen 07.08.2020

Vedlegg: