I medhold av plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 12-14, varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr. 18 Bnr. 1 i Brønnøy kommune.

Tiltakshaver: Brønnøy kalk
Plankonsulent: Pro Invenia AS

Brønnøy kalk har et behov for å styrke sin logistiske fleksibilitet for utskipning av ulike produkttyper. Dagens utskipningsanlegg er designet for å håndtere kun ett kalkprodukt, som mellomlagres øst for kaien, før det går i samlebånd ut på ei smal kai og lastes direkte i båt. Anlegget er meget effektivt, men gir ingen mulighet til å mellomlagre eller skipe ut andre kalkkvaliteter og stein for andre formål.

Dagens reguleringsplan avsetter et større areal til industri enn det som benyttes i dag, men gir ingen rom for utfylling i sjø vestover der hvor dybdeforholdene er grunnere.

Som et ledd i å øke ressursutnyttelsen fra Akselberg-bruddet, redusere deponibehovet og nå nye markeder, ønsker man derfor å legge til rette for en utvidelse av dagens kaianlegg ved Remman. Dette er tenkt utført ved å sprenge ut fjell ovenfor dagens kai og fylle ut i sjøen vestover, slik at kaiområdet forlenges.

Som del av planprosessen vil en mulig lagring av knuste masser i siloer under bakken/inne i fjellet bli vurdert.

Planforslaget omfatter derfor et totalt planområde på drøyt 1285 daa, fordelt på 659 daa på bakken (i dagen) og 626 daa i grunn (mulig lager i fjell). Planområdet er i sin helhet innenfor eiendom gnr 18 bnr 1, i tillegg til områder ute i sjøen

Kommunen har vurdert det slik at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning for denne reguleringsplanen

For mer utfyllende informasjon vises det til vedlagte dokumenter.

Merknader til varselet/tiltaket og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller
e-post: post@proinvenia.no , evt. direkte til anders.lund@proinvenia.no

Frist for å komme med merknader er satt til 18.09.2020

Oppstart vil også annonseres i Brønnøysunds avis 07.08.2020

Vedlegg: