I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, blir det med dette varslet oppstart av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 63/1 og 63/3, i Melhus kommune.

Tiltakshaver: Koren Sprengningsservice AS

Plankonsulent: Pro Invenia AS

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Formålet med reguleringsplanen er å utvide Meraftasåsen steinbrudd, som er et eksisterende steinbrudd. Det er også ønskelig å sette av deler av område til deponi for rene masser i tilknytning til steinbruddet. Med rene masser menes rene naturlige masser, inkludert stubber, ren beton og tegl.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning, LNFR og idrettsanlegg.

Oppstartsmøte og KU-vurdering

Det er krav om konsekvensutredning med planprogram for denne planen, jf. Forskrift om konsekvensutredning. Det er utarbeidet forslag til planprogram (se vedlegg).

Merknader til varslet/tiltaket

Merknader/kommentarer til varslet kan sendes til:

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78,
7075 TILLER

Eller sende til e-post; post@proinvenia.no, eventuelt direkte til undertegnede; reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no

Frist for å komme med merknader er satt til 21.02.2020.

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil forslag til planprogram sendes til kommunen for behandling i formannskapet. Når planprogrammet er fastsatt vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Melhus kommune for saksbehandling. 

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.  

Varslingen er lagt ut på følgende steder: Melhus kommune, Rådhuset, www.melhus.kommune.no og  www.proinvenia.no.
Oppstart vil også annonseres i Trønderbladet.

Vedlegg:

Oversiktskart – Plassering av planområdet

Kart – Ny planavgrensning

Forslag til planprogram

Referat fra oppstartsmøte