I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsforslag for Buås deponi (planid: 202106), for deler av eiendommen gnr/bnr. 34/1 i Malvik kommune.

 

Tiltakshaver: Brødrene Bjerkli AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Formålet med detaljreguleringsplanen er å etablere deponi for lagring av rene masser innenfor gnr/bnr. 34/1. Varslet planområde er på ca. 68 daa. Etter endt oppfylling skal arealet tilbakeføres til fulldyrket mark. Anslått størrelse på selve deponiet er ca. 29 daa. I tråd med areal avsatt i kommuneplanens arealdel (KPA).

Det forventes å kunne deponere i størrelsesorden 140.000 m3 avhengig av fyllingshøyde. Ut ifra erfaringstall vil det kunne gi en fyllingsperiode på ca. 5 år. Netto tilført dyrka mark vil være opp mot 29 daa. I tillegg til deponi, vil det kunne bli aktuelt å regulere tilkomstvegen til området.

Ny vurdering av krav til konsekvensutredning:

Tiltaket er i tråd med areal for deponi, men volum som ble estimert i planinitiativet er større enn det som lå til grunn for utredningen i KPA.

Kommunen ba derfor tiltakshaver gjøre en ytterligere vurdering etter KU-forskriftens § 10. Punktene er vurdert på bakgrunn av om virkninger ved planen endres vesentlig ved en økt fyllingsmengde. Med bakgrunn i vurderingene etter § 10, har tiltakshaver vurdert at endringen ikke vil komme i vesentlig i konflikt med kriteriene i §10.

Malvik kommune har på bakgrunn av den ytterligere vurderingen, konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, utover den allerede utarbeidete konsekvensutredningen i KPA.

Se vedlagt referat og tiltakshaver vurdering etter KU-forskriftens §10 for ytterligere informasjon.

Krav til utredninger og ROS:

I den samlede vurderingen til kommuneplanen er det satt krav til at planen skal ta spesielle hensyn til Hønstadvatnet med tanke på avrenning i tillegg til krav om at skiløypetraseen skal ivaretas og at det etableres parkeringsplass for friluftsliv. I tillegg vil det bli viktig å utrede tiltakets påvirkning på tema: trafikk, forurensning (støv, støy og avrenning), naturmangfold, friluftsliv, grunnforhold og landbruk.

 

Merknader til varselet/tiltaket:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsprosessen kan sendes til:

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller

e-post: post@proinvenia.no / anders.lund@proinvenia.no

 

Frist for å komme med merknader er satt til 25.02.2022.

 

Videre saksgang:

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Malvik kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Vedlegg