I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 40/5 og gnr/bnr 40/6 i Malvik kommune.

Grunneiere: Karl Petter Bugge (40/5) og Odd Corneliussen (40/6).

Tiltakshaver: Brannlia Pukk AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

I Brannlia har det vært drevet steinbrudd siden midten av 80-tallet. Etter nærmere vurderinger har man kommet frem til at bruddet skal utvides noe før det endelig avsluttes. Dette vil gi en bedre ressursutnyttelse av gjenværende Rhyolitt-ressurs på eiendommen, og muliggjør en sikrere avslutning av bruddveggen enn å avslutte steinbruddet slik det fremstår i dag. Når steinbruddet er avslutta, vil det egne seg godt for igjenfylling med rene deponimasser slik at området kan tilbakeføres til LNFR. Området planlegges derfor regulert til råstoffutvinning og LNFR med bestemmelsesområde for deponi.

I KPA for Malvik kommune står det at Trondheimsregionen har en utfordring knyttet til deponering av rene overskuddsmasser fra byggeaktivitet. Denne planen bygger opp under dette. Planen bygger også opp under det behovet Malvik har.

Varslet planområde er ca. 155 daa og deler av uttaksområdet er avsatt til råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan for Malvik kommune.

Brannlia har 1,2 millioner m3 (3 mill. tonn) tilgjengelig steinressurs av varierende kvalitet. På grunn av økt aktivitet oppjusteres årlig forventet uttaksmengde til 200 000 tonn. Dette sikrer kommunen råstofftilgang i ca. 15 år.

Oppstartsmøte og KU-vurdering

Kommunen har vurdert det slik at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning for denne reguleringsplanen. Det vil bli gjort rede for virkninger/konsekvenser i både planbeskrivelsen og ROS-analysen. Tema som det vil bli ekstra vekt på er påvirkning grunnforhold, forurensning (støy, støv og avrenning) og trafikksikkerhet. Eksisterende kunnskapsgrunnlag vil bli lagt til grunn i vurdering av myr i området.

Oppstartsmøte ble avholdt digitalt den 03.11.2020. Referat fra oppstartsmøte ligger tilgjengelig på denne nettsiden.

Merknader til varselet/tiltaket

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsprosessen kan sendes til:

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller

e-post: post@proinvenia.no / anders.lund@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Malvik kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

 

Frist for å komme med merknader er satt til 17.06.2022.

 

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter sendes til kommunen for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Pro Invenia AS v/Anders Lund for nærmere informasjon om planarbeidet.

 

Vedlegg

Kart som viser planavgrensning med sort stiplet linje: