I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 127/1 i Indre Fosen kommune.

 

Tiltakshaver: Dyrendal Transport AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Formålet med denne reguleringsplanen er å legge til rette for steinbrudd på planområdet, som er avsatt til LNFR i gjeldende kommuneplan, før det skal tilbakeføres til LNFR-område etter endt drift. Uttaksområdet for selve steinbruddet er anslått til ca. 65 daa.

Det er anslått at uttaket totalt vil kunne gi 650 000 m3 steinressurs av god kvalitet tilfredsstillende for blant annet asfalt og bærelag i vei. Med forventet uttaksvolum på 30 000 m3/år, gir dette en levetid på 21 år.

Adkomst til området vurderes like vest for gårdstunet Årlotten. Foreslått varslet planavgrensning er større enn det kommer til å bli til slutt. Dette for å ha mulighet til å flytte litt på avkjørsel og område for steinuttak etter som vi planlegger mer i detalj, og hvis vi finner viktige naturressurser som må tas vare på.

Det kan bli aktuelt med mindre og midlertidige bygg i forbindelse med driften. Dette er typisk brakkebebyggelse for lagring av utstyr samt opphold i pauser. Utover dette er det ingen planer om noen bebyggelse eller anlegg på området.

Se mer informasjon i vedlagt varslingsbrev og kart.

KU-vurdering

Kommunen har vurdert det slik at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning etter KU-forskriften for denne reguleringsplanen. Det vil bli gjort rede for virkninger/konsekvenser i både planbeskrivelsen og ROS-analysen.

Merknader til varselet/tiltaket

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsprosessen kan sendes til:

Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller

e-post: post@proinvenia.no / torfinn.weydahl@proinvenia.no

 

Frist for å komme med merknader er satt til 18.03.2022.

 

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til Indre Fosen kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Vedlegg

Kart som viser planavgrensning med sort stiplet linje: