I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 50/1 og 50/22 i Midtre Gauldal kommune.

Kart over området følger vedlagt.

Grunneier:   Eivind Dragset

Tiltakshaver er Winsnes Maskin & Transport AS

Pro Invenia AS er plankonsulent.

Planområdet er ca 127 daa og deler av arealet er avsatt til industri i gjeldende kommunedelplan for Støren Sentrum. Resterende del av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF – formål.

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for deponering av rene masser, Det langsiktige målet er at området skal istandsettes til industriformål, samt noe jordbruk.

Tiltaket er av en slik karakter at det ikke er nødvendig med konsekvensvurdering. Det vil gjort rede for virkninger/konsekvenser i planbeskrivelsen samt i ROS- Analysen.

Merknader til varselet/tiltaket:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til

Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller

e-post; post@proinvenia.no, evt direkte til undertegnede; anne.berit.strom@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Midtre – Gauldal kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Kart til varsling Oversiktskart Varsel om oppstart

Frist for å komme med merknader er satt til 20.11.2015

Videre saksgang:

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter bli sendt til kommunen for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Pro Invenia AS v/undertegnede for nærmere informasjon om planarbeidet.

Anne Berit Strøm

Jurist

Pro Invenia AS

Mob:47 46 37 01

anne.berit.strom@proinvenia.no

Vedlegg: Kart med inntegnet reguleringsgrense