I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 38/2 i Klæbu kommune.

Kart over området følger vedlagt.

Grunneier: Ole Arild Haugum

Tiltakshaver er Forset Grus AS

Pro Invenia AS er plankonsulent.

Planområdet er ca 107 daa og deponiet er avsatt i gjeldende arealplan for Klæbu kommune, samt i kommunedelplan for massedeponi. Sistnevnte er av nyere dato og er vedtatt 05.06.2014. Området er også omhandlet i kommunedelplan for Tanem – Tulluan. Denne ble sendt på høring 24.09.2015.

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for deponering av rene masser, samtidig vil området få en bedre arrondering. Det langsiktige målet er at området skal egne seg til kornproduksjon.

Det er forventet at det kan deponeres ca 300 000 m3 her, og driftstiden er beregnet til ca 5 år.

Mange utredninger er gjennomført/vil bli gjennomført i forbindelse med ny kommunedelplan for Tanem –Tulluan, og det er derfor av kommunen vurdert slik at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning for denne reguleringsplanen. Det vil gjort rede for virkninger/konsekvenser i planbeskrivelsen.

Merknader til varselet/tiltaket:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen kan sendes til

Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller

e-post; post@proinvenia.no, evt direkte til undertegnede; anne.berit.strom@proinvenia.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Klæbu kommune. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Plankart varsel om oppstart – Forset Øvre

Frist for å komme med merknader er satt til 05.11.2015

Videre saksgang:

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter bli sendt til Klæbu kommune for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Pro Invenia AS v/undertegnede for nærmere informasjon om planarbeidet.

Anne Berit Strøm

Jurist

Pro Invenia AS

Mob:47 46 37 01

anne.berit.strom@proinvenia.no

Vedlegg: Kart med inntegnet reguleringsgrense