Forslaget Detaljregulering for Storneset masseuttak legges ut til offentlig høring i perioden 04.04.2019-20.05.2019

Tiltakshaver er Almås Maskin AS.
Plankonsulent er Pro Invenia AS.

Hele kunngjøringen med plandokumenter kan sees på kommunens hjemmeside:

Midtre Gauldal kommune – Kunngjøring