Planarbeidet for Solberg steinbrudd og deponi er lagt ut til offentlig ettersyn og høring hos Midtre Gauldal kommune, jfr. PBL § 12-10. Planområdet ligger i sin helet på eiendom gnr/bnr 130/1

Planforslaget er en utvidelse av eksisterende steinbrudd, samt tilrettelegge et område for deponi. Totalt vil planområde bli ca. 218 daa. Adkomst vil skje via Bjønnplassvegen.

Merknader eller uttalelser sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune via e-post: postmottak@mgk.no med kopi til anne.berit.strom@proinvenia.no

Plandokumentene kan leses i sein helhet på hjemmesiden til Midtre Gauldal kommune, eller lastes ned her.

Hjemmesiden til Midtre Gauldal kommune

Plandokumenter kan lastes ned her:

saksfremlegg

planbeskrivelse-med-ros-analyse

reguleringsbestemmelser

plankart

konsekvensutredning

stoyutredning

konsekvenser-for-vannkvalitet

sjekkliste-ros-analyse