I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr./bnr. 42/3, 43/1 og 42/5 i Midtre Gauldal kommune.

 

Tiltakshaver er Aune Transport AS.

Pro Invenia AS er plankonsulent.

 

Igangsetting av dette arbeidet har blitt varslet tidligere, men på grunn av endring i planavgrensningen blir saken nå varslet på nytt. Endringene går ut på at planavgrensningen har blitt utvidet i øst og forminsket i sør. Ny planavgrensning vises i vedlegg. Årsaken til endringen er at man ønsker å få utnyttet arealet innenfor planområdet på en best mulig måte i forhold til terrenget. I tillegg ønsker man å inkludere Sandbekken i planen slik at den enklere kan hensyntas videre i planarbeidet. Vedlagt ligger kart som viser differansen mellom planavgrensningen som er vedtatt i planprogrammet og den nye planavgrensningen som varsles her.

Merknader til varselet/tiltaket og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller
e-post: post@proinvenia.no , evt. direkte til reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no

Frist for å komme med merknader er satt til 15.11.2019

Planprogrammet er vedtatt, og ligger som vedlegg. Dette vil ikke endres som følge av det nye varselet om oppstart.

Varslingen er lagt ut på følgende steder: Midtre Gauldal kommune, Rådhuset, www.mgk.no og  www.proinvenia.no. Oppstart vil også annonseres i Trønderbladet.

Vedlegg:

Kart med planavgrensning

Kart som viser differansen

Vedtatt planprogram

Referat oppstartsmøte og planinitiativ