På vegne av tiltakshaver Tverås Maskin og Transport AS  søker Pro Invenia AS med dette om tillatelse til å iverksette tiltaket «Vasseljen deponi»

Tiltaksområdet er som angitt i reguleringsplan med planid 201213. Planen er at det i en midlertidig periode på 5 – 7 år skal fylles inn rene masser på området, og at området deretter skal istandsettes til landbruksjord. Det er foretatt en masseberegning og det er forventet at det kan deponeres ca. 350 000 m3. Det vil bli opprettet mottakskontroll, og det er kun rene masser i tilstandsklasse 1 som kan deponeres. Det er utarbeidet en driftsplan for deponiet.

Ansvarlig søker har sjekket tiltakets forhold til naturmangfoldsloven og kulturminneloven, og tiltaket vil ikke komme i konflikt med formålet i disse lovene. Grunnrettsavtale med grunneierne foreligger for begge eiendommene

Vedlegg:

Opplysninger gitt i nabovarsel

Situasjonskart

Oversiktskart

Plan for etappevis innfylling

Snitt

Avslutningsplan