Varsel om oppstart av detaljregulering for Gråsteinlia steinbrudd på GNR/BNR 9/1 m.fl, Rissa kommune.
I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for eiendommene GNR/BNR 9/1, m.fl i Rissa kommune. Plannavn (forslag): Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd, gnr 9, bnr 1 m.fl– Stadsbygd. PLANID: 2015006

Planområdet:
Planområdet omfatter et totalområde på ca. 230 dekar. Området ligger nord-øst for Pertrøa og sørvest Vålvatnet. Området består i dag av jord- og skogsbruksarealer. I sør er det flere gårdsbruk, mens det mot nord er større myr- og skogsområder. Det er ca. 2 km til Stadsbygd, og ca. 14 km til kommunesenteret på Rissa. Innenfor området skal det hentes ut masser som skal brukes til byggeråstoffer. Når massene er utvunnet vil området planeres og tilbakeføres til LNF. Området er i kommuneplanen for Rissa kommune 2014-2026 avsatt til Landbruk- natur og friluftsformål (LNF).

Det er foreløpig satt inn to alternative avkjørsler. Endelig avkjørsel vil bli bestemt på et senere tidspunkt i planarbeidet. Den ene avgjørelsen vil gå dirkete til FV 717, den andre via vei til skytebanen som leder til fylkesveien. FV717 har en ÅDT på 1130. Som følge av driften i bruddet er det beregnet en økning av ÅDT på ca. 30 (1160).

Formålet med reguleringsforslaget:
Formålet med planen er å regulere området til råstoffutvinning, slik at man utvinne ressursen som ligger i grunnen. I dagens samfunn er det et stort behov for byggeråstoffer, og det er viktig at gode ressurser utnyttes. Berggrunnen består av Glimmerskifer, som vil blant annet bli brukt til kommunaltekniske formål.

Før oppstart av bruddet skal det foreligge godkjent driftsplan fra Direktoratet for Mineralforvaltning.

Virking av planen:
Planområdet er i kommuneplan for Rissa kommune 2014-2026 avsatt til LNF. Ettersom tiltaket kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og det ikke er samsvar med overordnet plan må det utarbeides konsekvensutredning (KU) i forbindelse med dette reguleringsplanarbeidet. Planprogram blir derfor sendt på høring til berørte offentlige organer sammen med dette varselet, jfr. plan –og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9. Planprogrammet blir lagt ut på følgende sider i perioden 06.01.2015 – 22.02.2016:

Pro Invenia sine hjemmesider: www.proinvenia.no

Rissa kommune sine hjemmesider: www.rissa.kommune.no

Forslagstiller og grunneier:
Grunneiere: Asbjørn Martin Berg Bertil Myrtel Berg

Forslagstiller: Sverre Schei Entreprenør.
Utførende plankonsulent: Pro Invenia AS.

Merknad til oppstartsvarselet:
Merknader, spørsmål eller synspunkter som er relevant for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS v/Andreas Lindheim
Kalfarveien 72 a
5022 Bergen

Eller som e-post til Andreas.lindheim@proinvenia.no

FRIST FOR MERKNADER ER SATT TIL 22.02.2016

Videre saksgang: Etter merknadsfristen er gått ut vil planprogrammet fastsettes av kommunen. Videre vil planforslaget bli utarbeidet og deretter sendt Rissa kommune for 1.gangs behandling og videre saksgang før den behandles politisk.

Vedlegg 1: Kart over planområdet.
Vennlig hilsen

Andreas Reinem Lindheim
Arealplanlegger
Pro Invenia AS

Forslag-Planporgram-Gråsteinlia-Steinbrudd-2015006-AL
Plankart-AL