Med bakgrunn i originalt utsendt varsel av oppstart av planarbeid og høring av planprogram utsendt 25.10.2018 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet.

Nytt areal måler totalt 234 daa. Området er utvidet i samråd med kommunen for å kunne tilpasse veg.

Tiltakshaver er Forset Grus AS.
Plankonsulent er Pro Invenia AS.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.12.2014, avsatt til areal hvor gjeldende arealplan skal gjelde samt LNF.

Forslag til planprogram ligger ute på følgende steder:
Melhus kommune, Rådhuset, www.melhus.kommune.no og www.proinvenia.no
Oppstart er tidligere annonsert i Trønderbladet (26.10.2018).

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller som epost til: anders.solheim@proinvenia.no

Frist 21.02.2019

Ta kontakt med Anders Linge Solheim i Pro Invenia AS på tlf.: +47 932 29 037 for nærmere informasjon om planarbeidet.

Vedlegg: