Med bakgrunn i originalt utsendt varsel «VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – FILLAUNET 2 BOLIGFELT» om oppstart av planarbeid den 21.11.2016 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet.

Nytt areal måler totalt 11 daa. Området er utvidet for å innlemme areal som tillater mest hensiktsmessig løsning for vei inn og ut av planområdet.

Grunneier og tiltakshaver er Torbjørn Glørstad.
Plankonsulent er Pro Invenia AS.

Varsel vil annonseres i Hitra-Frøya samt på våre og kommunens hjemmesider www.proinvenia.no, https://www.hitra.kommune.no/.

Planområdet

I overordnet plan, kommuneplanens arealdel for Hitra, er området avsatt til boligformål.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for det videre planarbeidet kan sendes til:
Pro Invenia AS,
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

Eller som epost til: anders.solheim@proinvenia.no

Frist 07.03.2019

Formål med varslingen

Informere om endringer i forutsetningene for det videre planarbeidet.

Videre saksgang

Etter at fristen er ute vil plankonsulent fortsette arbeidet med plandokumentene, herunder plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og ROS. I dette arbeidet vil eventuelle mottatte merknader bli tatt inn og vurdert. Komplett planforslag vil deretter bli sendt kommunen for saksbehandling

Etter saksbehandling vil foreslått reguleringsplan bli lagt ut på offentlig ettersyn. Ta kontakt med Anders Linge Solheim i Pro Invenia AS på tlf.: +47 932 29 037 for nærmere informasjon om planarbeidet.