Pro Invenia utformer arealplaner på alle nivå, både områderegulering og detaljregulering. Vi kan også være behjelpelige med kommuneplaner. Vi har bred erfaring fra flere typer arealplaner, som for eksempel næringsområder, industriområder, småbåthavner og infrastruktur. Vi tilbyr våre tjenester til det private og det offentlige markedet.

Planarbeid er en dynamisk prosess, der det er viktig å ta hensyn til kunde, grunneier, naboer og det offentlige. Vi jobber for å få til en smidig og løsningsorientert prosess, der god kommunikasjon med alle parter er viktig. Det er vår klare erfaring at et godt samarbeid med alle parter gir det beste resultat. Våre ansatte har god erfaring fra konsekvensutredninger, samt risiko og sårbarhets analyser, og kan foreta vurderinger om planer er konsekvensutredningspliktig. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi tilby spesialutredninger som kreves for enkelte typer arealplanlegging.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Dette kan vi bistå med:

  • Kommuneplan/Områderegulering
  • Detaljregulering
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Planprogram
  • Konsekvensutredning
  • Myndighetskontakt
  • Lokaliserings –og mulighetsstudier

 

Pro Invenia kan være behjelpelige med hele tillatelsesprosessen fra grunnerverv til byggesak. Vi har sentral godkjenning på flere fagområder innen byggesak. Se tjenestene Grunn- og rettighetserverv og Byggesøknader og fradeling for mer informasjon.

 

Klikk her for våre pågående plansaker.

 


 

Om regulering av eiendom:
Om du selv er grunneier kan du starte reguleringsprosessen. Dersom du ønsker å regulere annen manns eiendom, eller en eiendom med ukjent eier, må du ha grunnrettighetene til eiendommen. For å skaffe dette anbefaler å se på tjenesten Grunn og rettighetserverv

Planarbeid er underlagt strenge offentlige saksbehandlingsregler, med plan -og bygningsloven som hovedlov. Det er mange hensyn en skal ta, og ofte må flere forhold utredes. Det er en rekke sektorlover med bestemmelser om disponering av arealer og naturressurser innenfor sine saksområder. Nedenfor gjennomgås en kort redegjørelse av vanlig planprosess for detaljregulering.

Reguleringsprosessen:
Det første man bør gjøre er å avklare hvilke muligheter man har på sin eiendom. Mye informasjon finnes i kommuneplanen, og man kan kontakte kommunen direkte. Det er ikke gitt at kommunen er enig med dine planer. Pro Invenia kan være behjelpelige med å utrede dine muligheter for eiendommen. Når dette er gjort kan man begynne planarbeidsprosessen etter plan og bygningsloven.

Oppstartsmøte
Etter første møte med kunde sender vi inn anmodning om oppstartsmøte til kommunen. Under oppstartsmøte redegjør vi for planene, mens kommunen kommer med sine synpunkter og forutsetningen for planen. Man får her avklart en rekke viktige spørsmål for det videre planarbeidet, blant annet behovet for konsekvensutredning og utbyggingsavtaler.

Varsling om oppstart av planarbeid
Ved oppstart av en planprosess skal det varsles til naboer, grunneiere, interessenter og berørte statlige organer. Frister for varsling av oppstart er ikke direkte lovregulert, men alminnelige forvaltningsmessige prinsipper gjelder, og frister kortere enn 3 uker vil normalt ikke bli ansett som forsvarlige. Oppstart av planarbeid skal også varsles i alminnelig lest avis i området.

Ofte gjenstår det mye planlegging når varsling gjennomføres. Bakgrunnen for at det varsles tidlig i en planprosess er at alle parter skal ha mulighet til å komme med merknader og innspill så tidlig som mulig og at planarbeidet på den måten blir mer forutsigbart.

Utarbeidelse av plan
Når fristen for merknader er gått ut, blir alle merknader vurdert av oss, og forslag til komplett plan blir sendt til kommunen. Komplett plan skal tilfredsille kommunens krav og normalt vil det minimum være plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. I de fleste tilfeller vil også risiko og sårbarhetsanalyse være en del av planen. Dersom det er krav til konsekvensutredning skal denne leveres inn som en del av planen.

1.Gangsbehanlding (offentlig ettersyn/høring)
Kommunen behandler så planen politisk (1.gangsbehandling), og tar på dette punktet over ansvaret for planen og videre varsling. Planen blir så sendt på høring/offentlig ettersyn til berørte offentlige organer, samt berørte naboer og grunneiere. Det skal settes en høringsfrist frist på minimum 6 uker.

Offentlige myndigheter, som Fylkeskommunen og Statens Vegvesen har innsigelsesmulighet. Det vil si at dersom planen går imot deres faglige interesser vil det bli fremmet innsigelse, og planen kan bli stoppet. Vi legger stor vekt på forutberegnelighet og kommunikasjonen i vårt planarbeid. Dette resulterer i at eventuelle innsigelser ikke kommer som en overraskelse under offentlig ettersyn.

2.Gansgbehandling
Når fristen for merknader til 1.gangsbehandligen er gått ut, vurderer kommunen eventuelle innkommende merknader og ber oss om vurdering av samme merknader. Planen blir deretter godkjent av planadministrasjonen i kommunen før den sendes til kommunestyret for vedtak.

Vedtak
Det er politikerne i kommunestyret som vedtar planer. Når planen er vedtatt er eiendommen ferdig regulert og klar for videre utnyttelse. Dersom eiendommen er regulert til boligbygging, kan disse nå byggesøkes.

 

Hvorfor bruke oss:
Pro Invenia har god erfaring med arealplanlegging, og er opptatt av raske prosesser med god kommunikasjon og kvalitet. Hos oss får du én prosjektansvarlig som styrer prosessene og et tverrfaglig team som sikrer deg de beste forutsetninger for å lykkes med prosjektet. Vi har tilgjengelig arealplanleggere, jurister, jordskiftekandidater, byggesakskyndige, bergingeniør og en rekke gode samarbeidsavtaler for særskilte utredningstemaer. Vi har svært konkurransedyktige priser og skreddersyr hvert tilbud etter ditt behov. Vi tilbyr også fastpriser.