Pro Invenia bistår både større utbyggere og mindre private aktører med anskaffelse av nødvendige byggetillatelser for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Som ansvarlig søker ordner vi alle søknadspapirer og korrespondanse mot kommunen, håndterer nabovarsling og eventuelle innsigelser, koordinering med ansvarsretter, søknad om ferdigattest med mer. Som overordnet prosjekterende avklarer vi rammene og gjennomførbarheten for prosjektet, avklarer eventuelle dispensasjoner og kartlegger prosjekteringsbehov.

Vi kan tilby fastpriser på byggesøknader etter avtale. Ta kontakt via e-postadresse nedenfor for tilbud.

 

 

Dette kan vi bistå med:

 • Nybygg
 • Tilbygg
 • Garasjer
 • Andre typer konstruksjoner og anlegg (naust, kai, mast osv.)
 • Bruksendringer
 • Rivesøknad
 • Delingssøknader for fradeling av eiendom og justering av grenser
 • Dispensasjonssøknader
 • Omregulering
 • Øvrige byggesaker

 

Om byggesak:

Normalt kreves det tillatelse fra kommunen dersom du skal bygge noe på din eiendom. Det er i de fleste tilfeller behov for en byggesøknad til kommunen, men enkelte tiltak er særskilt fritatt disse reglene. Byggesaker kan derfor deles inn i tre kategorier:

 • Byggetiltak som ikke krever søknadsprosess

Vi kan være behjelpelig med vurdering av om ditt tiltak kommer innenfor reglene om fritak. Herunder forholdet til reguleringsplan, avstander, andre særlover og forskrifter, samt rettigheter i grunnen.

 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Vi kan opptre som rådgivere i denne type saker, eller håndtere saken fullt ut på dine vegne. Vi benytter oss da ikke av ansvarlig søker tittelen, men besørger en komplett og korrekt utfylt søknad i henhold til reglementet.

 • Søknad om tiltak med ansvarsrett

Dette gjelder tiltak der det er krav om ansvarlige foretak. Pro Invenia er sentralt godkjent både som ansvarlig søker og prosjektering og har lang og bred erfaring med rollen.

Utfordringer i byggesaker:

Riktig håndtering av byggesaker fra start til mål kan spare utbygger for mye verdifull tid i form av raskere saksbehandling i kommunen. Vi har også sett tilfeller av at enkelte prosjekter stopper helt opp på grunn av at søknadsprosessen ikke er håndtert godt nok. Pro Invenia har blant annet vært med på utbyggingen av telekommunikasjonsnettene i Norge og har håndtert et stort antall byggesøknader for små og store konstruksjoner og bygninger. I den forbindelse har vi god erfaring med håndtering av naboer for kontroversielle utbygginger, dispensasjonssøknader, avklaring av kulturminner og biologisk mangfold, og klagesaker helt opp til Fylkesmannen.

Pro Invenia er leverandøruavhengig. Du kan ordne med tegninger og leverandør av andre tjenester og produkter, og kun bruke Pro Invenia til søknadsprosessen. For nybygg og tilbygg er vi et godt alternativ dersom du ønsker og hente tjenester av forskjellige leverandører og kanskje gjøre mye av prosjektstyringen selv.
Vi kan også tilby større pakker med tegninger og arkitekttjenester gjennom samarbeidspartner.

Ofte er det ønskelig å endre bruken av eksisterende boligmasse, ved for eksempel å utnytte et kaldloft til boareal, etablere balkong eller takterrasse, etablere utleiedel i bygning og så videre. Pro Invenia kan bistå i en slik prosess ved å vurdere gjennomførbarheten opp mot gjeldende lovverk, skissere opp løsninger og eventuelt søke bruksendring. Vi har også eksempler der boligeier har gjort søknadspliktige endringer på bolig uten å søke, eller at bolig har blitt kjøpt uten at kjøper har forstått at visse deler av bolig ikke er godkjent til ønsket bruk. Pro Invenia kan da forestå søknad i etterkant, og eventuelt opplyse om endringer som må gjøres for at dette skal bli godkjent.

Vi utfører også seksjonering og tinglysning, noe som ofte kan være aktuelt i forbindelse med bruksendringer.

Vår spisskompetanse er på lovverket. Dette gjør oss dyktige på mindre tiltak med litt kompliserte rammer. Vi har tilfeller på at vi har overtatt i utgangspunktet «enkle» byggesaker (for eksempel garasjer, tilbygg, naust etc) som har blitt komplisert på grunn av rammene lovverket setter. Siden vi også har kompetanse på arealplanlegging, så er vi også god på diverse dispensasjoner og avdekking av problematiske forhold i byggeprosjektet.

Ved fradeling av eiendom er det også viktig å ha et helhetlig blikk på prosjektet for at alle nødvendige forhold som atkomst, utnyttelsesgrad i plan, sol/lys, egnethet osv. skal tas hensyn til. Her kan også privatrettslige forhold spille inn.

Om fradeling og grensejustering:

Opprettelse av ny grunneiendom, festetomt, anleggseiendom, samt grensejustering og arealoverføring er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. Behandling av en slik søknad er todelt:
Trinn 1 er en søknad til kommunen som vurderer reguleringsmessige forhold, egnethet til formål osv. Trinn 2 består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten for eget gårds- og bruksnummer samt satt grenser i terrenget.

Pro Invenia kan bistå i vurderingen av mulighetene for fradeling og være behjelpelig med innhenting av nødvendige opplysninger, utfylling av søknadsskjema og utarbeidelse av kart.

Om dispensasjon:

Ønsket tiltak må være i henhold til gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og/eller reguleringsplan. Det kan heller ikke stride imot gjeldende byggesaksbestemmelser eller generelle avstandsbestemmelser (veglova). Dersom tiltaket strider imot noe av det overnevnte, må det sendes inn en søknad om dispensasjon. Dispensasjon innvilges bare derom to kumulative (ufravikelige) krav er oppfylt:

 1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra må ikke vesentlig tilsidesettes
 2. Fordelene ved dispensasjon må være helt klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

 

Hvorfor bruke oss: 

Pro Invenia innehar sentral godkjenning som søker og for overordnet prosjektering tiltaksklasse 2. Vi har lang og bred erfaring innen byggesak og håndterer saker i alle kommuner i landet. Vårt fokus ligger på kvalitet og effektiv saksbehandling, både når saken ligger hos oss og i kommunen til behandling. Vi skreddersyr tilbud etter ditt behov og tilbyr også fastpris.

Vår eiendomsavdeling er en tverrfaglig sammensatt gruppe som håndterer ulike eiendomsrettslige problemstillinger man ofte kan støte på i forbindelse med et byggeprosjekt. Det kan være alt fra grunnrettigheter, seksjonering eller behov for omregulering. Vi har god erfaring med å løse eiendomsrettslige problemer som ofte dukker opp i byggeprosjekter.

 

ansvarsrett_farge-333