Kunnskap om berggrunnen er viktig for all mineralproduksjon. Pro Invenia tilbyr innsamling av geologiske data som er nødvendige for å øke kunnskapen om en mineralressurs og bearbeider dataene i moderne dataverktøy, for å gi kunden riktig beslutningsgrunnlag for investering og drift.

 

 

Dette kan vi bistå med:

 • Geologiske kartlegging i felt
 • Kjerneboringskampanjer
 • Feltanalyser med håndholdt XRF
 • Lab. analyser (gjennom samarbeidspartnere)
 • Digitalisering av historiske data
 • Ressursmodellering i 3D
 • Geostatistisk beregning av gehaltsvariasjoner
 • Kart og oppmåling
 • Ressursestimering

Hvem henvender vi oss til:

 • Prospekteringsfirma
 • Gruvefirma
 • Drivere av mineraluttak, steinbrudd og massetak

 


 

Om ressursgeologi:

Pro Invenia har kompetanse fra arbeid med flere ulike mineralske råstoffer, som kobber, zink, grafitt, kalk, kvarts, feltspat, pukk og grus. Hovedtyngden av vår kompetanse er fra forstudier og mulighetsstudier av mineralforekomster, men også fra undersøkelser knyttet til drift og utvidelse av eksisterende uttak.

Nest etter vann, er mineralske råstoffer den naturressursen verden forbruker mest av.

Tidlig innhenting av geologisk kunnskap er derfor viktig for å utvikle mineralforekomster til å dekke denne etterspørselen. Veien fra funn til oppstart er lang, der flere beslutninger må fattes undervegs. I tillegg til å fremskaffe nødvendig geologisk kunnskap for å fatte beslutninger, kan Pro Invenia bidra med å vurdere risiko og potensial for prosjektet. Videre tilbyr vi planlegging av uttak, enten det er dagbrudd eller under jord, under fagområdet Mineraluttak og massedeponi

Ressursgeologi, som også betegnes økonomisk geologi, handler om å omsette forståelsen av en naturgitt konsentrering av mineraler i jordskorpa, til et avgrenset volum, med en kvantifiserbar kvalitet. Til dette bruker vi programvaren LeapFrog Geo, som muliggjør geostatistisk beregning av kvalitetsvariasjoner, enten det er snakk om metallinnhold, urenheter, bergartstyrke eller mineralsammensetning.

 

Hvorfor bruke oss:

Pro Invenia har bred erfaring i utvikling av prosjekter for bergindustrien. Våre ressursgeologiske tjenester kan øke kunnskapsnivået for de videre beslutninger som tas i utvikling av en forekomst.