Pro Invenia har bred erfaring fra både små og store seksjoneringsoppdrag. Seksjonering innebærer å dele opp ett eller flere bygg i egne eierseksjoner, slik at disse kan selges separat. Vi bistår også ved endring av allerede formalisert seksjonering, for eksempel ytterligere oppdeling av eierseksjoner eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Dette kalles da reseksjonering. Vi er behjelpelig med veiledning eller håndtering av ditt seksjoneringsbehov uavhengig av hvor i landet seksjoneringen skal foregå.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Dette kan vi bistå med: 

 • Seksjonering av bestående bygg
 • Seksjonering av nybygg
 • Reseksjonering
 • Rekvisisjon av eksklusivt uteareal
 • Utarbeidelse av vedtekter og stiftelsesdokumenter
 • Interimsstyre
 • Plantegninger og situasjonsplan
 • Veiledning og vurdering av vilkår for seksjonering og tegningsmateriell
 • Kvalitetssikring av dokumenter

Hvem henvender vi oss til: 

 • Privatpersoner
 • Eiendomsmeglere
 • Byggefirma og eiendomsutviklere
 • Arkitekter
 • Kommunale myndigheter

 


 

Om seksjonering: 
Seksjonering innebærer å dele opp en eiendom med bestående bygg, eller nybygg. Seksjonering av bestående bygg er aktuelt når bygningen er tatt i bruk før seksjonering. Det skal da være samsvar mellom det som skal seksjoneres og det som er ferdig bygget og godkjent i bygget. Det er derfor viktig at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før seksjoneringsbegjæring kan sendes kommunen.

Seksjonering av nybygg er aktuelt for bygninger som er planlagt oppført eller er under oppføring. Det forutsettes at det foreligger gyldig rammetillatelse på tiltaket, før seksjonering kan starte.

Reseksjonering går ut på å endre tidligere seksjonert eiendom. Dette kan være oppdeling i ytterligere eierseksjoner eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Det er avgjørende at man har nødvendig samtykke til reseksjonering. For oppretting av nye seksjoner eller deling av tomt er man avrenning av sameiermøtes samtykke, dersom det gjelder mindre bygningsmessige tiltak eller økning av fellesareal skal styre samtykke.

Hvordan seksjonere:
Seksjonering skjer formelt ved å begjære seksjonering av kommunen. Dette gjøres gjennom et egenerklæringsskjema som leveres kommunen og som senere tinglyses. Det er svært viktig at skjemaet er korrekt utfylt med korrekt informasjon. I tillegg skal det vedlegges en rekke bilag som er nødvendig for kommunens godkjenning og kartverkets tinglysning av seksjoneringen.
Begjæringen med vedlegg skal sendes kommunen i 3 eksemplarer. Link til skjema.

Vedlegg som skal være med:

 • Plantegninger som viser alle seksjonene. Tre eksemplarer.
 • Basiskart/situasjonsplan. Tre eksemplarer.
 • Vedtekter. Ett eksemplar.
 • Rammetillatelse (nybygg) eller brukstillatelse/ferdigattest (bestående bygg). Ett eksemplar.
 • Navneliste over eventuelle leietakere. Ett eksemplar.
 • Ved flere hjemmelshavere: Hjemmelsdokument. Tre eksemplarer.

 

Hvorfor bruke oss:
Det er mange forhold som må avklares uavhengig om man ønsker å seksjonere en leilighet, tomannsbolig, enebolig, rekkehus eller næringsbygg. Vi har kontroll på vilkår for seksjonering og vil sørge for presis utfylling av seksjoneringsbegjæringen. Vi er videre behjelpelige med innhenting og utarbeidelse av nødvendige dokumenter som må vedlegges. Med vår hjelp vil prosessen og saksbehandlingen kunne foregå så fort som mulig. Vi bistår med seksjonering over hele landet.