Pro Invenia og bistår både offentlige og private aktører med verdisetting av arealer.

Til våre verdisettingsoppdrag bruker vi ansatte med spesialkompetansen innenfor spesifikke fagfelt, deriblant landbrukstakstmann, jordskiftekandidat og ressursgeolog. Vi kan opptre som rådgivere i ekspropriasjonsprosesser, og ved andre eiendomsrelaterte saker som er underlagt domstolsbehandling.

Enten du ønsker å utvikle din eiendom, må du avstå grunn til private eller offentlige eller er usikker på om du har fått rett verdi for ditt areal, kan vi være behjelpelig med vår spisskompetanse.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Dette kan vi bistå med:

  • Landbrukstaksering
  • Verdisetting av ressurser for mineralbransjen

Hvem henvender vi oss til:

  • Grunneiere
  • Eiendomsutviklere
  • Statlig og kommunal forvalting
  • Offentlige foretak

 


 

Om landbrukstaksering:

Verdsetting av landbrukseiendommer er uansett formål sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og eiendommens bostedsverdi. Vår landbrukstakstmann setter verdien etter gjeldende lovverk og rundskriv. Jord og skog vedsettes normalt etter nettoavkastning. Det samme gjelder andre ressurser og leieinntekter. Bygninger verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Det tas alltid hensyn til eventuell odel/kår på eiendommen.

Ved salg av landbrukseiendommer vil de fleste være konsesjonspliktig og taksten tar således utgangspunkt i konsesjonsloven. På eiendommer med sentral/ettertraktet beliggenhet, er det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdi.

 

Om verdisetting av mineraler og byggeråstoffer:

Verdien på mineralske råstoffer styres av markedsmekanismer: Som hovedregel, styres metallprisene av global tilbud og etterspørsel på metallbørsen i London, prisen på industrimineraler styres av avtaler mellom foredler og produsent, og prisen på byggeråstoffer styres av lokal byggeaktivitet og tilgjengelighet.

Verdisetting av en mineralforekomst, krever derimot enda flere betraktninger, der ulike begreper verserer: En forekomsts in-situ-verdi kan enkelt beregnes med råvarepris og det avgrensede volum, men dette forteller i realiteten lite om forekomstens reelle verdi ved utvinning. Geologisk kunnskap vil avgjøre hvilken del av forekomsten som har tilstrekkelig kvalitet og størrelse for utvinning, og regelverket, samt tillatelsene man får, vil avgjøre hvilken del av ressursen som er tilgjengelig for utvinning. Dernest vil modifiserende faktorer som brytningsmetode, bergmekaniske forhold og kostnader avgjøre hvilken del av ressursen som er lønnsom å utvinne. Se vår tjeneste ressursgeologi for ytterligere informasjon.

Den delen av ressursen man nå sitter igjen med, vil være de utnyttbare reserver som kan inngå i en verdiberegning, sammen med investeringskostnader og driftskostnader. Lønnsomheten ved mineralprosjekt beregnes gjerne med nåverdi for ulike avkastningskrav, men bør vurderes over lengre tidshorisonter enn andre investeringer da aktiviteten er særegen for sin langsiktighet.

 

Hvorfor velge oss:

Det er mange faktorer som er avgjørende for fastsettelse av verdien av et areal, blant annet størrelse, ressurser, reguleringsstatus, gjeldende bruk, beliggenhet etc. Pro Invenia baserer sin taksering på anerkjente metoder, og med faglig forankring.