Pro Invenia bistår i alle faser, fra undersøkelse til etablering, drift og avslutning, av mineraluttak og massedeponi. Vi har gjennomført mange prosjekter innenfor fagfeltet og har solid erfaring med de utfordringer som kan oppstå, og ser alltid etter løsninger som er til kundens beste.

Våre ansatte har erfaring fra saker med frittstående deponi og mineraluttak, samt fra saker hvor uttak og deponering kombineres på innenfor et planområde. Vi er behjelpelig både med søknads og tillatelsesprosesser, praktiske løsninger som oppmåling, masseberegning og bergtekniske løsninger.

 

 

Dette kan vi bistå med:

Hvem henvender vi oss til:

 • Grunneiere med mineralressurser eller arealer for deponi
 • Entreprenører/drivere av massetak
 • Offentlige organer

 


 

Om mineraluttak:

Vår kompetanse gjelder uttak av flere ulike typer mineraler. I hovedsak er grus, pukk og skifer er de mineralene vi har hatt befatning med.

Mineralbransjen har, ved innføring av ny minerallov av 2010, blitt underlagt strengere kontroll og det stilles krav til driver om både formell kompetanse og økonomisk ryggrad. Alle uttak av naturstein, samt øvrige mineraler med total uttak over 10 000 m3, skal nå ha driftskonsesjon etter mineralloven. Det er Direktoratet for Mineralforvaltning  som er konsesjonsmyndighet.

Vi bistår i alle ledd av konsesjonssøknaden, vi produserer driftsplan og vi leverer kart og profiler. Driftsplanen skal være reell og driften skal ta utgangspunkt i denne planen. Vår bergingeniør kan utarbeider designer brudd og underjordsanlegg, innenfor rammeverket og med hensyn til ressursgeologi.

At et uttak er innvilget konsesjon er imidlertid ikke nok da det normalt også skal foreligge en reguleringsplan. Vi bistår i alle ledd i reguleringsplanarbeidet, fra drøfting med kommunen til utarbeidelse av endelige plandokumenter.

Huskeliste ved søknad om driftskonsesjon:

 • Søknadsskjema
 • Oversiktskart
 • Grunneieravtale med kart eller dokumentasjon av utvinningsrett
 • Utsnitt av kommuneplanen som viser omsøkt område
 • Reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser
 • Beskrivelse av driftsorganisasjon for uttaket
 • Søknad eller dokumentasjon av godkjent bergfaglig kompetanse i organisasjonen
 • Forslag til driftsplan med kart, snitt og beskrivelse
 • Godkjent årsregnskap for de siste to år for eksisterende brudd, eller driftsbudsjett for de tre første driftsår for nye brudd
 • Forslag til økonomisk sikkerhet for opprydding, istandsetting og sikring etter opphør av driften
 • Adresseliste over naboer/gjenboer/særlig berørte
 • Kvittering/dokumentasjon på at betalt behandlingsgebyr til direktoratet

 

Om massedeponi:

For deponering av masser gjelder ikke mineralloven, her er reglene i plan og bygningsloven de viktigste, samt forholdet til forurensningsloven, naturmangfoldsloven, kulturminneloven mfl.

I normaltilfellene vil det være nødvendig med en reguleringsplan for å kunne starte drift i et massedeponi. Pro Invenia kan bistå fra start til slutt, fra innspill til kommuneplanens arealdel, plandokumentene på detaljreguleringsplanen og frem til igangsettelsestillatelse for deponiet.

Byggesøknaden for et massedeponi kan gjennomføres samtidig med reguleringssaken, eller den kan ses på som en separat sak. Uansett fremgangsmåte her har vi den kunnskapen som trengs for å få saken behandlet i kommunen.

 

 

Hvorfor bruke oss:

Pro Invenia har lang og bred erfaring med anskaffelse av de nødvendige rettigheter og tillatelsesprosessene for etablering/godkjenning av masseuttak og –deponier. Hos oss får du én prosjektansvarlig som styrer prosessene og et tverrfaglig team som sikrer deg de beste forutsetninger for å lykkes med prosjektet. Vi har tilgjengelig bergingeniør, bergteknisk ansvarlig, jurister, jordskiftekandidater, arealplanleggere og byggesakssakkyndige. Vi har svært konkurransedyktige priser og skreddersyr hvert tilbud etter ditt behov. Vi tilbyr også fastpriser.