Våre medarbeidere har bred erfaring og inngående kunnskap om forhandlinger og kontraktsinngåelse spesielt innen fagområdet fast eiendom. Vi sikrer våre kunder forutsigbarhet og enhetlighet i avtalene.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Dette kan vi bistå med:

  • Forhandling mellom parter
  • Kontraktsutforming
  • Avtaleinngåelse

Ulike avtaletyper

  • Intensjonsavtaler
  • Kjøpsavtaler
  • Leieavtaler
  • Opsjonsavtaler
  • Rettighetsavtaler, for eksempel vei- eller beiterett
  • Samarbeidsavtaler

 


 

Om kontraktsrett:

Rettsregler og jus dreier seg i det store og hele om hvilke rettigheter fysiske eller juridiske personer har ovenfor hverandre. Et av de viktigste grunnlag for rettigheter og plikter er en eller annen form for avtale mellom involverte parter. Slike avtaler finnes i en uendelig mengde varianter og spennet er stort fra et enkelt håndtrykk til en lang skriftlig avtale med mange vedlegg.

Innenfor fast eiendoms rettsforhold er avtaler viktig og det eksisterer avtaler for det meste. Kontraktsrett innebærer de fellesregler som gjelder alle rettsforhold som stiftes ved en avtale. Kontraktsrett innenfor fagområdet fast eiendom, innebærer også de særregler som gjelder for eiendom.

Hovedsakelig bygger kontraktsrett på 3 prinsipper: Avtaler skal holdes, det er avtalefrihet og det er formfrihet for avtaler. At avtaler skal holdes handler om at ingen av partene uten videre kan trekke seg fra en avtale og at avtalen skal gjennomføres etter hva partene er blitt enige om. I kontraktsretten omtales dette gjerne som «pacta sunt servanda», og sikrer forutberegnelighet om at det man har avtalte skal gjelde fullt ut i den tid avtalene gjelder. For å sikre seg dette er det lurt at avtaler gjøres skriftlig.

Prinsippet om avtalefrihet innebærer at en avtale kan inngå på hvilken form man vil, både muntlig og skriftlig. Ved skriftlig avtale blir det selvsagt enklest å hevde sin rett, da muntlige avtaler kan være vanskelig å bevise.

Prinsippet om avtalefrihet handler om at man kan inngå avtale om hva som helst og med hvem som helst. Begrensningen ligger bare i at det ikke må komme i strid med andre viktige samfunnshensyn. En avtale som innebærer noe kriminelt binder ingen.

 

Om forhandlinger: 

Vi er alle forhandlere i det daglige, men i noen tilfeller kan det være formålstjenlig å benytte seg av profesjonelle. Med solid juridisk kompetanse og erfaring fra forhandlinger, kan vi tilby bistand forhandling i følgende sakstyper:

 

Hvorfor velge oss:

Når vi sier at vi er gode innenfor dette fagfeltet har dette med erfaring å gjøre. Jo flere forhandlinger som er gjennomført, jo flere hensyn blir en oppmerksom på at en må ta.  For oss er ingen avtaler for små eller ubetydelig, om du trenger bistand er du velkommen til å kontakte oss.