Pro Invenia AS har lang og god erfaring med ulike typer konsesjon. Vi bistår i alle ledd i konsesjonssøknader, og har medarbeidere med variert erfaring og kompetanse, slik at søknadsprosessen blir håndtert på best mulig måte fra start til slutt.

De ulike formene for konsesjon er hjemlet i forskjellige lover og prosessene varierer i forhold til type konsesjon.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Dette kan vi bistå med:

Hvem henvender vi oss til:

  • Privatpersoner
  • Entreprenører/ foretak
  • Utbyggere/eiendomsutviklere

 


 

Konsesjon etter konsesjonsloven:

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. Med dette menes overtagelse av en eiendom, slik som kjøp, arv, gave etc. Ved eiendomserverv må søknad om konsesjon sendes på et fastsatt skjema og behandles av kommunen. Konsesjonstillatelsen skal sendes sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) til tinglysning.  Pro Invenia er behjelpelig med vurdering av konsesjonsplikt og korrekt utfylling av søknadsskjema. Vi er også behjelpelig med tinglysning.

Unntak fra konsesjonsplikten:

  • Overdragelser til eierens ektefelle, barn eller foreldre
  • Overdragelse av bebygde eiendommer under 100 daa og der dyrket mark utgjør mindre enn 25 daa
  • Overdragelse av ubebygde enkelttomter under 2 daa, godkjent fradelt
  • Overdragelse av ubebygde enkelttomter utlagt til bebyggelse og anlegg, med godkjent tomteinndeling
  • Overdragelse av ubebygde arealer regulert til bebyggelse og anlegg eller annet enn LNF

Det foreligger også konkrete betingelser for at overnevnte unntak er gjeldende.

Ved tinglysing av langvarige bruksrettigheter til eiendom og eierskifte må man vurdere om det kreves konsesjon. I noen tilfeller skal det ikke søkes konsesjon, men legges ved «Erklæring om konsesjonsfrihet».

 

Konsesjon etter mineralloven:

Mineralbransjen har, ved innføring av ny minerallov av 2010, blitt underlagt strengere kontroll og det stilles krav til driver om både formell kompetanse og økonomisk ryggrad. Alle uttak av naturstein, samt øvrige mineraler med total uttak over 10 000 m3, skal nå ha driftskonsesjon etter mineralloven. Det er Direktoratet for Mineralforvaltning som er konsesjonsmyndighet.

Vi bistår i alle ledd av konsesjonssøknaden, vi produserer driftsplan og vi leverer kart og profiler. Se mer om våre løsninger på dette her: Mineraluttak og masedeponi

 

Hvorfor bruke oss:

Pro Invenia har god erfaring med flere konsesjonsprosesser, både konsesjon etter mineralloven og konsesjonsloven. Vi har ansatte innenfor spesialfelt rettet mot den spesifikke konsesjonsprosessen, som bergingeniør og jordskiftekandidater. I mange konsesjonsprosesser spiller kontakt med grunneiere i området også en viktig rolle. Pro Invenia AS har erfarne grunnerververe som håndterer dette profesjonelt, og med fokus på gode løsninger for oppdragsgiver og andre involverte. Våre medarbeidere er dyktige på tillatelsesprosesser opp mot myndighetene, og bistår deg fra starten på prosjektet, til tillatelsen foreligger.