Vi bistår gjerne våre kunder som rådgiver ved spørsmål om jordskifte. Vi vurderer og saksforbereder en sak for jordskifteretten. Det er vanlig at grunneier selv prosederer sin sak for retten, selv om bruk av advokater etter hvert er blitt mer og mer vanlig. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi også tilby full prosesshåndtering av jordskiftesaker.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Dette kan vi bistå med:

 • Avklaring av rettigheter i eiendom
 • Eiendomsutforming ved ombytting av grunnarealer og rettigheter
 • Oppløsning eller etablering av sameie
 • Gi regler for sambruk mellom eiendommer
 • Gjennomføre fellestiltak som veger, småkraftutbygging mm.
 • Fordele kostnader ved felles tiltak, og fordele arealverdier
 • Avløse eller omgjøre bruksrettigheter som for eksempel rett til båtfeste, beite, parkering etc.

Hvem henvender vi oss til:

 • Statlig og kommunal forvaltning
 • Offentlige foretak
 • Eiendomsforvaltere, utbyggere, investorer
 • eg som ønsker bistand innenfor eiendomsutvikling, arealutforming, arealbruksendringer, uklare eiendomsgrenser og –rettigheter

 


 

Om jordskifte:
Jordskifte er en særdomstol som behandler spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Retten har særskilt kompetanse til å endre eiendomsgrenser, bytte areal og rettigheter, fastsette bruken av felles vei, klarlegge eiendomsgrenser eller andre rettslige forhold knyttet til fast eiendom.

Alle grunneiere eller varige bruksrettsinnehavere kan kreve sak for jordskifteretten, dersom de har et problem med sin eiendom eller sin bruk som kan løses etter reglene i jordskifteloven. I tillegg kan offentlige myndigheter kreve sak, selv om de verken er grunneier eller rettighetshaver. Det er ikke nødvendig at alle parter er enige om at saken skal fremmes for retten. Det behøves heller ikke et flertall som ønsker saken fremmet. Det er nok at én part retter kravet.

Ufravikelige vilkår i alle jordskiftesaker er at de nåværende forholdene på eiendommene må være utjenlige, samt at ingen av partene skal lide tap som følge av jordskiftesaken

Sakstyper i jordskifteretten:

Rettsfastsettende saker:

Dette handler om klarlegging av uklare grenser og rettsforhold og sakstypen deles i grensefastsetting eller rettsutgreiing. Grensefastsetting brukes ved uklare grenser mellom eiendommer eller grenser for bruksretter til veger, stier, båtfester mm. Rettsutgreiing handler om å klarlegge eiendoms- og bruksrettigheter i områder der det antas å være sameie eller sambruk mellom eiendommer, for eksempel avklaring om hvem som har grunneiendomsrett, jaktrett, beiterett, vegrett etc.

Rettsendrende saker:

I tilfeller der klarlegging av rettsforholdene ikke er nok til å løse problemene på eiendommene, kan det være nødvendig å endre eiendommene, avløse rettigheter, gi regler for bruk mm. Det er dette som kalles jordskifte og omhandler sakstypene oppløsning av sameie, eiendomsdeling, ny utforming av eiendommer, bruksordning, felles tiltak, avløsning av bruksretter og fordeling av planskapte verdier og kostnader innenfor byggeområde.

Skjønn og kombinerte saker:

I en jordskiftesak kan jordskifteretten holde skjønn over erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon og rådighetsinnskrenkninger. Dette kan gjøres som kombinert sak (jordskifte og samtidig skjønn) eller som en egen skjønnssak. Hjemmelen er i hovedsak avgrenset til areal som er avsatt til LNF.

 

Hvorfor bruke oss:

Hos Pro Invenia har vi spesialutdannede personale for denne type saker. De er alle utdannet jordskiftekandidater med spisskompetanse på fast eiendoms rettsforhold.