Pro Invenia bistår både offentlige og private aktører med anskaffelse av nødvendige rettigheter i grunnen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Vi forhandler og inngår avtaler på vegne av våre oppdragsgivere og vektlegger forutsigbarhet og langsiktighet i avtaleforholdene. Utbygger sikres nødvendige rettigheter, samtidig som grunneier ivaretas på en profesjonell måte. Grunn- og rettighetserverv er en forutsetning for bygging av veg, jernbane, kraftfremføring, telekommunikasjon, boligbygging, masseuttak og – deponier.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Dette kan vi bistå med:

 • Kartlegging av eksisterende grunn- og rettigheter
 • Strategiutvikling og prosessledelse av større grunn- og rettighetserverv
 • Forhandling og avtaleinngåelse
 • Utarbeidelse av avtalemaler
 • Bidra til å utvikle og forbedre rutiner for grunn- og rettighetserverv
 • Verdsetting av arealer og vurdering av erstatning
 • Skjønns- og ekspropriasjonsforberedelse
 • Bistå i planprosesser og utviklingsprosesser
 • Myndighetskontakt og forankring

Hvem henvender vi oss til: 

 • Grunneiere
 • Utbyggere, entreprenører, investorer og eiendomsforvaltere
 • Statlig og kommunal forvalting
 • Offentlige foretak

 

Om grunn- og rettighetserverv:

Grunn- og rettighetserverv er et spesifikt fagfelt med utgangspunkt i behov for grunnareal eller rettigheter i et areal.

Det meste av Norges landareal er privateid, noe som medfører at det offentlig må erverve grunn til blant annet nye veger, bane, flyplasser og arealer for vern. Også private utbyggere har behov for erverv av grunn fra private grunneiere, gjeldende både kjøps- og leieavtaler. Vi bistår både offentlige myndigheter, private grunneiere og utbyggingsselskap i ervervsprosessene.

Rettighetserverv gjelder der det er behov for rettigheter i et areal. For eksempel er det nødvendig med en vegrettsavtale ved bruk av privat veg. Ved utvinning av mineraler er det behov for en utvinningsrettighet. Vi er også behjelpelig med opsjonsavtaler der prosjekter enda er i tidligfasen.

Fagområdet ledes av erfarne jordskiftekandidater, med spisskompetanse på grunn- og rettighetserverv. Vår tverrfaglige sammensetning byr ellers på jurister og arealplanleggere, som til sammen gir oss et unikt eiendomsjuridisk perspektiv på grunn- og rettighetserverv. Gjennom eiendomsutviklingsprosjekter og arealplanlegging ser vi hva gode forberedelser i tidligfaseprosjekter kan utgjøre og vi kan råd gi planprosessarbeidet mot myndigheter, og sammen med myndighetene.

 

Hvorfor bruke oss:

Riktige prosesser rundt grunn- og rettighetserverv kan på mange måter avgjøre hvor lett eller vanskelig et prosjekt lar seg gjennomføre som planlagt. Vår kompetanse og erfaring vil tilrettelegge for god planlegging av disse prosessene, slik at forhandling og gjennomføring av ervervet går rett vei. Vi etterstreber gode og minnelige avtaler og vektlegger tydelig kommunikasjon med den enkelte grunneier.
Sentralt i vårt arbeid står eiendomsjus, kartfag og verdsetting. Sammen med vår kommunikasjonsstrategi tilrettelegger vår kompetanse for de gode forhandlingene.