14. januar 2016

Arealplaner/ reguleringsplaner

Pro Invenia utformer arealplaner på alle nivå, både områderegulering og detaljregulering. Vi kan også være behjelpelige med kommuneplaner. Vi har bred erfaring fra flere typer arealplaner, som for eksempel næringsområder, industriområder, småbåthavner og infrastruktur. Vi tilbyr våre tjenester til det private og det offentlige markedet. Planarbeid er en dynamisk prosess, der det er viktig å […]
14. januar 2016

Byggesøknader og fradeling

Pro Invenia bistår både større utbyggere og mindre private aktører med anskaffelse av nødvendige byggetillatelser for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Som ansvarlig søker ordner vi alle søknadspapirer og korrespondanse mot kommunen, håndterer nabovarsling og eventuelle innsigelser, koordinering med ansvarsretter, søknad om ferdigattest med mer. Som overordnet prosjekterende avklarer vi rammene og gjennomførbarheten for prosjektet, avklarer eventuelle […]
14. januar 2016

Ressursgeologi

Kunnskap om berggrunnen er viktig for all mineralproduksjon. Pro Invenia tilbyr innsamling av geologiske data som er nødvendige for å øke kunnskapen om en mineralressurs og bearbeider dataene i moderne dataverktøy, for å gi kunden riktig beslutningsgrunnlag for investering og drift.     Dette kan vi bistå med: Geologiske kartlegging i felt Kjerneboringskampanjer Feltanalyser med […]
14. januar 2016

Oppmåling, kart og drone

Riktig stadfesting av terrenget, pallkanter og infrastruktur er viktig for planlegging og dokumentering av mineraluttak og infrastruktur. Pro Invenia tilbyr landmåling med drone, som effektivt samler inn data til et høyoppløselig 3D bilde av terrenget.     Dette kan vi bistå med: Landmåling med oktokopter-drone Generering av 3D terrengmodeller og ortofoto Tradisjonell landmåling med presis […]
13. januar 2016

Grunn- og rettighetserverv

Pro Invenia bistår både offentlige og private aktører med anskaffelse av nødvendige rettigheter i grunnen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Vi forhandler og inngår avtaler på vegne av våre oppdragsgivere og vektlegger forutsigbarhet og langsiktighet i avtaleforholdene. Utbygger sikres nødvendige rettigheter, samtidig som grunneier ivaretas på en profesjonell måte. Grunn- og rettighetserverv er en forutsetning for […]
28. januar 2016

Mineraluttak og massedeponi

Pro Invenia bistår i alle faser, fra undersøkelse til etablering, drift og avslutning, av mineraluttak og massedeponi. Vi har gjennomført mange prosjekter innenfor fagfeltet og har solid erfaring med de utfordringer som kan oppstå, og ser alltid etter løsninger som er til kundens beste. Våre ansatte har erfaring fra saker med frittstående deponi og mineraluttak, […]
28. januar 2016

Tinglysning

Pro Invenia har lang og god erfaring med tinglysingsoppdrag. Dersom man har rettigheter i fast eiendom, eller andre har rettigheter i eller på din eiendom, er det lurt å sikre disse rettighetene ved tinglysning. Formålet med tinglysning er å skape rettsvern for rettighetene. Vi kan hjelpe deg med både tinglysningsprosessen og utforming av rettigheter.   […]
28. januar 2016

Seksjonering

Pro Invenia har bred erfaring fra både små og store seksjoneringsoppdrag. Seksjonering innebærer å dele opp ett eller flere bygg i egne eierseksjoner, slik at disse kan selges separat. Vi bistår også ved endring av allerede formalisert seksjonering, for eksempel ytterligere oppdeling av eierseksjoner eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Dette kalles da reseksjonering. Vi er […]
28. januar 2016

Rådgivning/ verdsetting av arealer

Pro Invenia og bistår både offentlige og private aktører med verdisetting av arealer. Til våre verdisettingsoppdrag bruker vi ansatte med spesialkompetansen innenfor spesifikke fagfelt, deriblant landbrukstakstmann, jordskiftekandidat og ressursgeolog. Vi kan opptre som rådgivere i ekspropriasjonsprosesser, og ved andre eiendomsrelaterte saker som er underlagt domstolsbehandling. Enten du ønsker å utvikle din eiendom, må du avstå […]
28. januar 2016

Konsesjon

Pro Invenia AS har lang og god erfaring med ulike typer konsesjon. Vi bistår i alle ledd i konsesjonssøknader, og har medarbeidere med variert erfaring og kompetanse, slik at søknadsprosessen blir håndtert på best mulig måte fra start til slutt. De ulike formene for konsesjon er hjemlet i forskjellige lover og prosessene varierer i forhold […]
28. januar 2016

Myndighetsadministrasjon

Å navigere riktig i det offentlige byråkrati kan til tider være utfordrende. Lovregler og offentlige saksbehandlingsprinsipper kan være vanskelig å forstå. Ofte kan saker bli avslått av det offentlige på bakgrunn av enkle misforståelser og dårlig kommunikasjon. Pro Invenia har lang og bred erfaring fra offentlig menighetsadministrasjon, og våre ansatte er ukentlig i kontakt med […]
28. januar 2016

Kontraktsrett og forhandlinger

Våre medarbeidere har bred erfaring og inngående kunnskap om forhandlinger og kontraktsinngåelse spesielt innen fagområdet fast eiendom. Vi sikrer våre kunder forutsigbarhet og enhetlighet i avtalene.     Dette kan vi bistå med: Forhandling mellom parter Kontraktsutforming Avtaleinngåelse Ulike avtaletyper Intensjonsavtaler Kjøpsavtaler Leieavtaler Opsjonsavtaler Rettighetsavtaler, for eksempel vei- eller beiterett Samarbeidsavtaler     Om kontraktsrett: […]
28. januar 2016

Jordskifte

Vi bistår gjerne våre kunder som rådgiver ved spørsmål om jordskifte. Vi vurderer og saksforbereder en sak for jordskifteretten. Det er vanlig at grunneier selv prosederer sin sak for retten, selv om bruk av advokater etter hvert er blitt mer og mer vanlig. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi også tilby full prosesshåndtering av jordskiftesaker.   […]
28. januar 2016

Prosjektledelse

Prosjektlederne i Pro Invenia skal tilføre verdi til deg som er prosjekteier. Dette handler om å sørge for at prosjekterende og utførende ledd, blir ledet slik at prosjektet kommer i mål slik det er planlagt. For oss er prosjektledelse et håndverk hvor planlegging, organisering, styring og kontroll håndteres på en effektiv og trygg måte for […]
2. mai 2016

Dekningsanalyse

Selv om de store operatørene i dag bygger dekning i hele landet, vil det likevel være områder som ikke dekkes. Dette kan typisk være deler av en grisgrendt kommune, en nytt næringsbygg (innendørsdekning) eller et parkeringsanlegg Vi kan gjennomføre en dekningsmåling utendørs eller innendørs, men vi kan også basert på eksisterende forhold si noe om […]
2. mai 2016

Innendørsdekning

Pro Invenia leverer rådgivning for innendørs mobildekning. Vi har lang erfaring og er i stand til å ivareta interessene til arkitekter, byggherrer, brukere og samtlige mobiloperatører Moderne bygg og økte energikrav, fører til tette bygg med dårligere mobildekning. Manglende involvering og planlegging av innendørsdekning, gir fordyrende og kompliserte løsninger ved bygging og renovering av bygg. […]
6. juni 2016

Site Acquisition

  Vi utfører Site Acquisition eller SA for de store teleoperatørene i Norge og har gjort det de 10 siste årene. Vi er godt kjent med rammevilkårene og ulike typer for rapportering hos de ulike aktørene. For oss handler dette om å bruke de personene med de riktige egenskapene, da det ikke er lett å […]
6. juni 2016

Planlegging av teleinfrastruktur

Pro Invenia leverer planleggings tjenester for de fleste ulike teknologier innen radio og transmisjon (både fast og trådløst). Vi har lang erfaring og har jobbet mye med alle teknologier fra 2G (GSM) og fram til dagens 4G+ (LTE Advanced) på radio. Innenfor transmisjon har vi dyktige planleggere inn fiber, SDH og Radiolinje. Alle har erfaring […]
22. juni 2016

Kvalitetskontoll

Teleoperatører og fiberleverandører etablerer stadig nye og oppgraderer eksisterende anlegg. Vi kan gjennomføre kvalitetskontroll av disse anleggene med den hensikt å etablere en arena for feilretting og læring. Gjennom å avdekke avvik og rapportere disse vil en sikre en mer stabil drift med færre feilrettinger. Kundemassene vil oppleve mindre nedetid, samt at dette vil være […]
28. januar 2016

Tjenester gjennom våre samarbeidspartnere

Pro Invenia AS har flere samarbeidspartnere som kompletterer vårt tilbud og gir våre kunder trygghet til faglig tyngde og erfaring. Våre samarbeidspartnere blir benyttet i våre skreddersydde tilbud og det informeres om bruken i tilbudsbrev. Dersom du har spørsmål knyttet til dette, eller ønsker tilbud fra disse gjennom vårt samarbeid, er det bare å ta […]