14. februar 2019

12/02/2019 VARSEL OM ENDRING AV PLANOMRÅDET FOR DETALJREGULERING «FILLAUNET 2 BOLIGFELT», GNR./BNR. 91/1, HITRA KOMMUNE

Med bakgrunn i originalt utsendt varsel «VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – FILLAUNET 2 BOLIGFELT» om oppstart av planarbeid den 21.11.2016 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet. Nytt areal måler totalt 11 daa. Området er utvidet for å innlemme areal som tillater mest hensiktsmessig løsning for vei inn og ut […]
14. februar 2019

29/01/2019 VARSEL OM ENDRING AV PLANOMRÅDET FOR PLANARBEID VED SKJERDINGSTAD, GNR./BNR. 85/1 OG GNR./BNR. 80/1 MELHUS KOMMUNE

Med bakgrunn i originalt utsendt varsel av oppstart av planarbeid og høring av planprogram utsendt 25.10.2018 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet. Nytt areal måler totalt 234 daa. Området er utvidet i samråd med kommunen for å kunne tilpasse veg. Tiltakshaver er Forset Grus AS. Plankonsulent er Pro Invenia AS. […]
21. desember 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM ESPHAUG STEINBRUDD OG DEPONI, GNR./BNR. 249/1, MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift omkonsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 249/1 Esphaug steinbrudd og deponi, Melhus kommune Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et areal på ca. 1134 daa, hvor det vil være uttak – eller deponiaktivitet på ca. 470 daa av det totale arealet. […]
18. desember 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM BIOGASSANLEGG MIDTRE GAULDAL, GNR./BNR. 42/3, 43/1 OG 42/5 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskriftom konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr.42/3, 43/1 og 42/5 BiogassanleggMidtre Gauldal, Midtre Gauldal Kommune Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et areal på ca. 204 daa.Det er tatt rikelig med areal slik at en kan finne en optimal plassering av anlegget […]
30. oktober 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM SKJERDINGSTAD, GNR./BNR. 85/1 OG GNR./BNR. 80/1 MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 85/1, og Gnr./Bnr. 80/1 Skjerdingstad Steinbrudd, Melhus kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca. 150 Daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å få utvide og gjenoppta område for Skjerdingstad steinbrudd, for […]
21. september 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM SPROVA STEINBRUDD, GNR./BNR. 383/5, STEINKJER KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 382/1 Sprova Steinbrudd, Steinkjer kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca. 136 daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å få utvide område for Sprova steinbrudd, for å sikre fremtidig drift og […]
20. mars 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM MERAFTAÅSEN, Gr/Bnr 63/3, 63/1 m.fl. MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr/Bnr 63/3, 63/1 m.fl, Meraftaåsen Steinbrudd og deponi, Melhus kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 320 daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å utvide området for Meraftaåsen steinbrudd, […]
15. mars 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – TØNSÅSEN INDUSTRIOMRÅDE deler av eiendommen gnr/bnr 160/1 i Stjørdal kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 160/1 i Stjørdal kommune. Kart over området følger vedlagt. Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Tønsåsen industriområde, gnr/bnr 160/1. Parter i reguleringsarbeidet: Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport AS Grunneier: Ole Dybwad Pro […]
19. desember 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM MYRASAGA STEINBRUDD, Gnr./Bnr. 151/2, MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 151/2 Myrasaga steinbrudd, Melhus kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 72 daa. Hensikten er å utvide området for uttak slik at driften kan fortsette. Det foreligger […]
18. oktober 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – AUNÅSEN BOLIGFELT

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 132/1 og 132/9 i Melhus kommune. Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Aunåsen Boligfelt, gnr/bnr 132/1 og 132/9. Parter i reguleringsarbeidet: Grunneier og tiltakshaver: Tor Borten og Ove Mosand Pro Invenia AS […]
29. september 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – REGULERINGSPLAN, UTVIDELSE AV FORSET STEINBRUDD

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsplan for deler av eiendommen gnr/bnr 38/2 i Klæbu kommune. Grunneier: Ole Arild Haugum Tiltakshaver er Forset Grus AS Pro Invenia AS er plankonsulent. Planområdet er ca. 200daa og er i kommunedelplan avsatt til råstoffutvinning. Formålet med reguleringsplanarbeidet […]
6. juli 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM STORNESET MASSEUTTAK, Gnr/Bnr 230/10, 230/28, MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr/Bnr 230/10, 230/28 m.fl Storneset masseuttak, Midtre Gauldal kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 40 daa. Hensikten er å få regulert dagens uttak, samt å utvide dette […]
14. mars 2017

Varsel om oppstart av planarbeid– Svahøa Skiferbrudd – Oppdal Kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsler vi med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 356/1 i Oppdal kommune. Kart over området følger vedlagt. Grunneier: Oppdal Bygdealmenning Tiltakshaver er Oppdal Sten AS Pro Invenia AS er plankonsulent. Planområdet er ca 303 daa og arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt […]
18. november 2016

Varsel om oppstart av planarbeid – Fillheia Boligfelt – Hitra kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 91/1 i Hitra kommune. Kart over området følger vedlagt. Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Fillheia Boligfelt, gnr/bnr 91/1. Parter i reguleringsarbeidet: Grunneier og tiltakshaver: Torbjørn Glørstad Pro Invenia AS er plankonsulent. […]
14. oktober 2016

Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Solberg steinbrudd og deponi. PlanID: 16482015002

Planarbeidet for Solberg steinbrudd og deponi er lagt ut til offentlig ettersyn og høring hos Midtre Gauldal kommune, jfr. PBL § 12-10. Planområdet ligger i sin helet på eiendom gnr/bnr 130/1 Planforslaget er en utvidelse av eksisterende steinbrudd, samt tilrettelegge et område for deponi. Totalt vil planområde bli ca. 218 daa. Adkomst vil skje via Bjønnplassvegen. Merknader eller […]
6. september 2016

Nabovarsel – Vasseljen deponi

  På vegne av tiltakshaver Tverås Maskin og Transport AS  søker Pro Invenia AS med dette om tillatelse til å iverksette tiltaket «Vasseljen deponi» Tiltaksområdet er som angitt i reguleringsplan med planid 201213. Planen er at det i en midlertidig periode på 5 – 7 år skal fylles inn rene masser på området, og at […]
18. november 2015

Oppstart av planarbeid – Nerøyen Deponi

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 50/1 og 50/22 i Midtre Gauldal kommune. Kart over området følger vedlagt. Grunneier:   Eivind Dragset Tiltakshaver er Winsnes Maskin & Transport AS Pro Invenia AS er plankonsulent. Planområdet er ca 127 daa […]
7. januar 2016

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Gråsteinlia Steinbrudd 2015006

Varsel om oppstart av detaljregulering for Gråsteinlia steinbrudd på GNR/BNR 9/1 m.fl, Rissa kommune. I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for eiendommene GNR/BNR 9/1, m.fl i Rissa kommune. Plannavn (forslag): Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd, gnr 9, bnr 1 m.fl– Stadsbygd. PLANID: […]
18. november 2015

Oppstart av planarbeid – Forset Øvre Deponi

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 38/2 i Klæbu kommune. Kart over området følger vedlagt. Grunneier: Ole Arild Haugum Tiltakshaver er Forset Grus AS Pro Invenia AS er plankonsulent. Planområdet er ca 107 daa og deponiet er avsatt […]