I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr. 107 bnr. 1, 2, 3, og 8 i Skaun kommune og deler av eiendom 1/458 i Orkland kommune.

 

Tiltakshaver: Viggja Næring AS.

Plankonsulent: Pro Invenia AS.

 

Bakgrunn og formål med reguleringsplanen

Hovedformålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av næringspark med tilhørende infrastruktur på Viggja i Skaun kommune. Adkomst til området vil være fra eksisterende avkjøring fra E39 i Orkland kommune.

Planområdet er totalt ca. 272 daa. Arealet i Skaun kommune er ca. 175 daa, og er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel i Skaun kommune og i gjeldende kommunedelplan for området. Planlagt arealformål er i tråd med overordnet plan.

Den delen av planområdet som ligger i Orkland kommune er ca. 97 daa, og er i kommuneplanen for Orkland avsatt til LNFR. Dette arealet er en del av området som er foreslått som næringsområde i ny kommuneplan i Orkland. Innenfor dette arealet ligger en allerede etablert vei frem til den fremtidige næringsparken i Skaun med adkomst fra E39. Formålet med å ta med dette arealet i planen nå, med en romslig avgrensning, er å legge til rette for utbedring av veien.

Oppstartsmøte og KU-vurdering

Oppstartsmøte ble avholdt i Skaun rådhus den 02.11.2022. Det foreligger et fyldig referat fra møtet. Dette ligger vedlagt. Vedlagt ligger også anmodning om oppstartsmøte/planinitiativ.

I oppstartsmøtet, ble det av kommunen vurdert at det det ikke er nødvendig med konsekvensutredning for denne reguleringsplanen. Området er konsekvensvurdert i overordnet plan, og derfor i tråd med §6 b, annet avsnitt i forskrift om konsekvensutredninger.

Det vil likevel bli gjort en grundig redegjørelse for virkninger/konsekvenser i både planbeskrivelsen og ROS-analysen. Tema som det vil bli lagt ekstra vekt på er trafikk og trafikksikkerhet, geoteknikk, naturmangfold, støy og støv, regional betydning og lokalisering.

Merknader til varselet/tiltaket

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanen kan sendes til:

Pro Invenia AS
Vikelvfaret 12
7054 Ranheim

eller

e-post: post@proinvenia.no, ev. direkte til reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no

 

Frist for å komme med merknader er satt til 24.03.2023.

 

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen har gått ut, vil selve planforslaget bli utarbeidet og deretter bli sendt til kommunene for saksbehandling.

Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Ta kontakt med Reidun Bjerke Sveen (reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no) hvis du har spørsmål til planarbeidet.

 

Vedlegg

Kart som viser planavgrensning med rød linje: